wtorek, 25 październik 2022 10:08

Nagrodzimy najciekawsze inicjatywy sołeckie

Zapraszamy sołtysów, członków rady sołeckiej, wójtów i burmistrzów gmin do udziału w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, którego celem jest promocja idei funduszu sołeckiego. Zgłoszenia można przesłać do 15 listopada. Na zwycięzcę czeka 5 tysięcy złotych!

 

- Nagrodzimy najciekawsze i najbardziej kreatywne projekty, które angażują mieszkańców i integrują lokalną społeczność. Zachęcam do udziału w konkursie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Konkurs adresowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które w latach 2010-2021 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

 

Regulamin i dokumenty do pobrania

 

Na laureatów czekają nagrody finansowe:

I miejsce – 5 tysięcy złotych
II miejsce – 4 tysiące złotych
III miejsce – 3 tysiące złotych.

  

Zwycięzca etapu wojewódzkiego zostanie zgłoszony do konkursu na szczeblu ogólnopolskim.

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Departament Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego (Krystyna Brykała, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 62 15 934).

 

Departament Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego

 

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. - w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r. 

Fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach 16 regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz
8 tematycznych programów krajowych obsługiwanych przez stronę rządową:

 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) – budżet ok. 135 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – budżet ok. 21,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – budżet ok. 45,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – budżet ok. 11,4 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – budżet ok. 14,3 mld zł (obszar: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i częściowo mazowieckie)
 • Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – budżet ok. 3,5 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – budżet ok. 2,7 mld zł
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PTFE) – budżet ok. 2,5 mld zł

Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu tych przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. Komitety te oprócz zatwierdzenia kryteriów i metodyki wyboru projektów będą weryfikować spełnienie warunków oraz tzw. zasad horyzontalnych. W skład każdego komitetu monitorującego wchodzić będą:

 1. przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, administracji, organizacji zrzeszających samorządy, sektora nauki,
 2. partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców), biznesu oraz przedsiębiorczości społecznej
 3. 9 podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, tj. organizacji pozarządowych, a także ich federacji, związków.

Komitety monitorujące programy będą odgrywać dużo większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach UE z kilku powodów. Otóż, kluczowe będzie zderzenie się z ambitnymi celami klimatycznymi wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu wskazującym celem jest Unia Europejska jako obszar neutralny klimatycznie, społeczeństwo sprawiedliwe i dostatnie, gospodarka nowoczesna i ekologiczna, aby to osiągnąć opracowano cały pakiet regulacji, elementów oraz zasad, w tym DNSH (ang. Do No Significant Harm) –„nie wyrządzaj poważnej szkody”. Ponadto zgodnie z art. 15 rozporządzenia ogólnego z czerwca 2021 r. ustanawiającego warunki horyzontalne korzystania z funduszy europejskich wskazano m.in. skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych UE, oprócz już wcześniej obowiązujących zasad horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.

To czy wspomniane warunki i zasady będą monitorowane zależy w znacznym stopniu od potencjału, roli i zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. W komitetach monitorujących muszą być obowiązkowo miejsca dla organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem każdej ze wspomnianych zasad horyzontalnych i dbających o nasze prawa - mówi Iwona Janicka, ekspertka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

Dodatkowo w komitetach monitorujących potrzebni będą przedstawiciele/-ki z organizacji, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z danymi programami, m.in.: edukacja, włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie, cyfryzacja, gospodarka, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport, obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe, rybactwo, zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych.

Wyłonienie organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących zgodnie z regulacjami musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz krajowych i regionalnych oraz ich organów doradczych. Z uwagi na sukcesywne zatwierdzanie programów przez Komisję Europejską wyłonienie NGOs odbywać się będzie w najbliższych tygodniach zarówno w przypadku programów krajowych, jak i regionalnych. W przypadku programów krajowych władną do opracowania procedury i powołania komisji wyborczej jest rada działalności pożytku publicznego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w przypadku programów regionalnych stosowny proces wyborczy i powołanie komisji wyborczej musi zostać zrealizowany przez odpowiednie wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego (odpowiednio organ doradczy marszałka województwa). 

Jedno jest pewne będzie bardzo mało czasu - zaledwie kilka dni na zgłoszenia i głosowanie wśród organizacji pozarządowych, a to wymagać będzie ogromnej mobilizacji i wzmocnienia wielu osób, które do tej pory może nie zajmowały się bezpośrednio inwestycjami i działaniami finansowanymi z funduszy europejskich, ale np. interesowały się zasadami państwa prawa (wolność słowa, prawo zrzeszania się, praworządność), prawem do informacji, prawami kobiet, niedyskryminacją osób LGBTQiA, prawami osób z państw trzecich, dostępnością dla osób z niepełnosprawnością oraz ochroną środowiska, troską o klimat, sprawiedliwą transformacją. Aktywność w komitecie monitorującym będzie idealna na pewno dla osób, które czuwają nad transparentnością, dbają o dostęp do dokumentów, monitorują zamówienia publiczne.

Forma zaangażowania w komitecie monitorującym może dotyczyć roli członka/członkini komitetu monitorującego (lub zastępcy), a także funkcji obserwatora. Warto wiedzieć, że zaangażowanie w prace komitetu i w powołanych w jego ramach grupach roboczych to funkcja obywatelska (społeczna) związane jest z udziałem w posiedzeniach, ale też analizą dokumentów pod kątem obszaru/zagadnienia, w szczególności dot. zasad i warunków oraz kryteriów wyboru projektów, a także kontakt ze środowiskiem NGOs, udostępnianie materiałów, formułowanie opinii, rekomendacji, postulatów w imieniu środowiska NGOs.

Nabór do komitetów dotyczy perspektywy budżetu UE na lata 2021-2027 (+2lata). Członkowie komitetu monitorującego (i zastępcy) mogą liczyć na wsparcie z budżetu danego programu w ramach tzw. pomocy technicznej. Wsparcie uzależnione będzie także od ewentualnej dotacji pozyskanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie przedstawicieli/-ek NGOs w procesie monitorowania funduszy europejskich. Na chwilę obecną na pewno można liczyć na dostęp do informacji, udział w szkoleniach i konferencjach oraz spotkaniach oraz zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu.

OFOP zachęca do wypełnienia formularza celem analizy możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do prac w komitetach monitorujących i współpracy w tym zakresie. Organizacje mogą liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów, udział w spotkaniach informacyjnych i przygotowawczych, m.in. 9 listopada i 14 grudnia. Zgłoszenia zainteresowanych osób, które chcą otrzymywać aktualne informacje i korzystać ze wsparcia OFOP przyjmowane są przez formularz – link: https://bit.ly/3PB1PkH

Zainteresowanych startem do komitetów monitorujących bez doświadczenia w tej kwestii Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkania wprowadzające w tematykę funduszy europejskich na lata 2021 2027 w następujących terminach.

 • 8 listopada 2022 (wtorek) godz. 19:00
 • 9 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 23 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 24 listopada 2022 (czwartek) godz. 19:00
 • 7 grudnia 2022 (środa) godz. 14:00

Będą to spotkania trwające ok. 1h. Podczas każdego z nich zostanie omówiona struktura programów finansowanych z funduszy europejskich na lata 2021-2027, zasada partnerstwa, zasady horyzontalne, czym właściwie są komitety monitorujące. Będzie okazja do zapoznania się z nazewnictwem. Spotkanie jest dedykowane osobom, które chcą się wdrożyć w tematykę i nie czują się pewnie nt. tego jakie zadania mogą mieć przedstawiciele/-ki NGOs w komitetach monitorujących. 

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami, które przybliżają aspekty zasad horyzontalnych:

Więcej informacji: www.ofop.eu
W sprawach komitetów monitorujących prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oprac. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Partnerstwo dla lepszej perspektywy!

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje działania rzecznicze i sieciujące na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Korzystamy ze wsparcia CIVITATES i European Climate Foundation.

Kwiaty zakwitną na żółto wiosną. To taki gest solidarności ze swoimi rówieśnikami, którym przyszło żyć w tak straszliwych czasach. Polskim koordynatorem „Projektu Krokus” jest Żydowskie Muzeum Galicja. W poprzedniej edycji projektu (2021/2022) wzięło udział prawie 48 tysięcy uczniów z 573 szkół. Żółte krokusy upamiętniają dzieci – ofiary Holokaustu. Sadzenie krokusów poprzedzają lekcje i zajęcia pozalekcyjne, podczas których uczestnicy dowiadują się o tragicznych wydarzeniach drugiej wojny światowej i o Holokauście.

Link do galerii

https://lipno.naszemiasto.pl/uczniowie-w-kikole-posadzili-krokusy-by-upamietnic-dzieci/ga/c5-9054897/zd/76474533

Tekst i zdjęcia Małgorzata Chojnicka

Źródło: https://lipno.naszemiasto.pl/uczniowie-w-kikole-posadzili-krokusy-by-upamietnic-dzieci/ar/c5-9054897

poniedziałek, 24 październik 2022 07:56

XLII Sesja Rady Gminy Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00 26 października 2022 r. (środa) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XLII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XLII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2022 – 2035.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kikół.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kikół na lata 2022 – 2032.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kikół, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie.

piątek, 21 październik 2022 13:26

Ślubowanie klas pierwszych

W czwartek 20 października br. odpowiadając na zaproszenia Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz uczestniczył w uroczystości ślubowania klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli, gdzie w szeregi szkoły zostało przyjętych 7 pierwszoklasistów oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Antoniego Ignacego Zboińskiego w Kikole, gdzie do uroczystego ślubowania przystąpiło aż 43 dzieci.
W uroczystych apelach brali udział zaproszeni goście, grono pedagogiczne, prezydium rady rodziców, społeczność szkolna, rodzice i dziadkowie.
Ślubowanie klas I jest uroczystością, która na stałe wpisała się w katalog wydarzeń szkolnych, jest to bardzo ważne wydarzenie zarówno dla dzieci, rodziców, jak i pedagogów. To właśnie w pierwszej klasie dzieci budują fundamenty swojej edukacji.
Nim jednak pierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet społeczności szkolnej pięknie zaprezentowali swoje umiejętności oraz zdolności artystyczne umilając chwile recytacją wierszy śpiewem a nawet tańcem. Po częściach artystycznych nastąpił dla dzieci wyczekiwany moment pasowanie na uczniów klas pierwszych, którego dokonały w Szkole Podstawowej w Woli dyrektor Elżbieta Kiełkowska oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kikole dyrektor Ewa Żuchowska. Przyrzekając na sztandar - symbol tradycji i chluby szkół dzieci złożyły ślubowania, stając się tym samym prawowitymi uczniami Szkół Podstawowych.
Wójt Gminy Kikół każdemu z dzieci wręczył drobne upominki, życząc im by zawsze byli tak radośni i uśmiechnięci jak w tym dniu. Podziękował, że mógł uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu.
Gdy emocje już opadły dzieci oraz zaproszeni goście udali się do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

GALERIA link https://www.facebook.com/photo/?fbid=489816776513268&set=pcb.489826569845622

🍂🍁📸Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym "Jesień z książką w tle" 🍁🍂
⚠️Zgłoszenia należy składać do 4 listopada 2022 r.

piątek, 21 październik 2022 09:06

Warsztaty o tematyce jesiennej

Dnia 20 października Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole zorganizowała warsztaty o tematyce jesiennej 🍂🍁dla jednej z klas Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kikole. Na początku spotkania, dzieci zapoznały się z poezją i krótkimi opowiadaniami związanymi ze złotą jesienią. Po wspólnym czytaniu, przystąpili do wykonywania dekoracji jesiennych. Uczniowie wykonali piękne, rude liski🦊 oraz przyciągające uwagę jesienne ramki. Do swoich prac wykorzystały zebrane wcześniej kolorowe liście, szyszki oraz czerwoną jarzębinę. Warsztaty okazały się świetną formą pobudzenia kreatywności młodego pokolenia. Na koniec spotkania uczniowie zaprezentowali swoje prace na wspólnym, pamiątkowym zdjęciu.

GALERIA link https://www.facebook.com/photo/?fbid=480816820745640&set=pcb.480820567411932

piątek, 21 październik 2022 08:03

Informacja

Informujemy, że dziś 21.10.2022 r. ( piątek ) w miejscowości Zajeziorze oraz Moszczonne od (strony Zajeziorza) w godz. 9.00-14.00 z powodu awarii sieci wodociągowej może nastąpić przerwa w dostawie wody pitnej.
Za utrudnienia przepraszamy!

czwartek, 20 październik 2022 18:53

Dzień Edukacji Narodowej Zajeziorze 2022 r.

13 października 2022 roku w Szkole Podstawowej w Zajeziorzu odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie. W części artystycznej udział brali uczniowie klas II-III oraz z klasy IV- VIII pod kierunkiem nauczycieli, tj. Pani Moniki Kowalskiej, Pani Bożeny Palińskiej oraz Pani Małgorzaty Borkowskiej. Swój udział w akademii miały także maluszki z Młodszego Oddziału Przedszkolnego wraz z 5-latkami, które przygotowała Pani Sylwia Kowalska. Uczniowie prezentując scenkę satyryczną, piosenki i życzenia wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Zdjęcia i prezentacja - Józef Myszkowski

 

link do prezentacji https://www.youtube.com/watch?v=db8RadaADoA

Sołectwo wkrótce wzbogaci się  o nowo  wyremontowany odcinek  drogi dojazdowej do gospodarstw domowych oraz gruntów rolnych.
    W dniu 26.09.2022 r. między Gminą Kikół reprezentowaną przez Wójta Gminy Kikół Józefa Predenkiewicza, a  Firmą Inżynieryjno Drogową DROGTOM Sp. z o.o. z Włocławka,  została podpisana umowa na kwotę 515 654,44 zł  na wykonanie prac budowlanych. W ramach robót zostanie zmodernizowany odcinek drogi  o dł. 859 mb. i szerokości do 5,0 mb wraz z obustronnie utwardzonymi poboczami.
Całe zadanie dofinansowane jest  w wysokości 82 530,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz z środków pochodzących z budżetu gminy. Na chwilę obecną wykonana jest już warstwa wyrównawcza jezdni.
Termin zakończenia prac ustalony został do końca października tego roku.

GALERIA link:  https://www.facebook.com/photo?fbid=489150719913207&set=pcb.489154406579505