wtorek, 21 maj 2024 09:03

Odbiór drogi gminnej w Woli

W dniu 20.05.2024 r. dokonano odbioru inwestycji pn: „Remont Drogi Gminnej nr 1701111C w miejscowości Wola” na odcinku 560 mb. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Lipnie. Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dofinansowania z powiatu lipnowskiego, które wynosiło 200 000,00 zł oraz z Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość inwestycji wyniosła 895 134,47 zł. Modernizacja nawierzchni jezdni była konieczna ze względu na zły stan techniczny. W ramach tej inwestycji został wykonany remont nawierzchni, regulacja wysokości chodnika wraz z jednostronnym poboczem, wykonano system odwodnienia odprowadzający wodę opadową z powierzchni komunikacyjnych.

link do galerii  https://www.facebook.com/photo/?fbid=852365923591683&set=pcb.852366130258329

Tekst i foto UMiGK

 

poniedziałek, 20 maj 2024 13:17

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze
stopień: 2
prawd. 70%
Przebieg: Prognozowane są miejscami burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia - zwiększenie sumy opadów oraz wystąpienie opadów gradu.
Ważne: Od: 2024-05-20 12:00 Do: 2024-05-21 00:00
Czas wydania: 2024-05-20 09:45

Zgodnie z przepisami art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (współpracy przy prowadzeniu takiej działalności) ma obowiązek złożenia w Kasie do dnia 31 maja każdego roku podatkowego zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej. 

Wysokość rocznej kwoty granicznej za rok 2023 wynosi 4.088 zł.

Przekroczenie obowiązującej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie ww. zaświadczenia/oświadczenia w terminie do 31 maja 2024 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie w Kasie.

.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Stawiacie na ekologię? Organizujecie akcje proekologiczne? Zgłoście się do konkursu dla kół gospodyń wiejskich „Świetlice wiejskie – co tutaj się dzieje?”

Rusza kolejna odsłona konkursu pod nazwą „Świetlice wiejskie – co tutaj się dzieje?”. Tym razem nagrodzimy koła gospodyń wiejskich stosujące najlepsze lokalne ekopraktyki i propagujące właściwe postawy proekologiczne.

 

Konkurs  jest skierowany do kół gospodyń wiejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem konkursu jest promocja działalności kół gospodyń wiejskich oraz popularyzacja właściwych postaw proekologicznych, które przyczyniają się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców.

Do konkursu można zgłosić działania proekologiczne zrealizowane przez koło gospodyń wiejskich od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia na konkurs w imieniu koła gospodyń wiejskich musi dokonać wójt/burmistrz gminy na terenie której funkcjonuje dane koło gospodyń wiejskich. Na laureatów konkursu czeka sześć atrakcyjnych nagród finansowych o łącznej wysokości 33.000 zł.

Poniżej regulamin konkursu, w którym znajdziecie Państwo wszystkie istotne informacje oraz formularz zgłoszenia, na który czekamy do 1 lipca 2024 r.

Należy go wysłać przesyłką rejestrowaną, której datę nadania da się ustalić, lub dostarczyć osobiście w dniach i godzinach pracy organizatora do:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rolnictwa i Geodezji,

Plac Teatralny 2,

87-100 Toruń

z dopiskiem „Konkurs Świetlice wiejskie – co tutaj się dzieje?”

Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela:

Departament Rolnictwa i Geodezji,
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń

Krystyna Brykała, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 62 15 934

 źródło:https://kujawsko-pomorskie.pl/rolnictwo/stawiacie-na-ekologie-organizujecie-akcje-proekologiczne-zgloscie-sie-do-konkursu-dla-kol-gospodyn-wiejskich-swietlice-wiejskie-co-tutaj-sie-dzieje/

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zapraszamy naszych najmłodszych mieszkańców do udziału w Miejsko-Gminny Dniu Dziecka

poniedziałek, 20 maj 2024 10:57

Koncert z okazji Dni Matki 🌹

Ośrodek Kultury Gminy Kikół zaprasza na koncert z okazji Dni Matki 🌹

To pierwsze zebranie Stowarzyszenia Emerytów Gminy Kikół, na którym była nowa burmistrz, Renata Gołębiewska. Seniorzy prężnie działają i już organizują kolejne ciekawe wyjazdy oraz spotkania.

Seniorzy mają głowy pełny pomysłów. Nie nudzą się na emeryturze, o czym świadczy ilość atrakcji i ciekawych wyjazdów, jakie przygotowuje Stowarzyszenia Emerytów Gminy Kikół.Na zebraniu Stowarzyszenia obecna była także nowa burmistrz Kikoła, Renata Gołębiewska. Bukiet kwiatów z gratulacjami złożył na ręce burmistrz Mieczysław Sławkowski.

- Pan Mieczysław złożył gratulacje z okazji wyboru na funkcję burmistrza Miasta i Gminy Kikół, wręczając okolicznościowy bukiet kwiatów, będący symbolem naszego uznania wraz z życzeniami sukcesów i dobrej współpracy - napisali członkowie Stowarzyszenia Emerytów Gminy Kikół.

Podczas spotkania Renata Gołębiewska, zapewniła, że zna potrzeby i problemy seniorów. W planach ma powołanie Gminnej Rady Seniorów i rozpoczęcie procedury konkursowej na uruchomienie Domu Dziennego Pobytu dla seniorów w lokalu po przedszkolu.Seniorzy ze Stowarzyszenia na nudę nie narzekają. Już w planach mają kilka ciekawych wyjazdów m.in. na basen do Rypina, na plaże w Krynicy, w Bieszczady, do Teatru Muzycznego i miodobranie w skansenie w Sierpcu realizowane ze wsparciem Miasta i Gminy Kikół. Przygotowują się także do pikniku w Głęboczku, dożynek powiatowo-gminnych w Trutowie oraz do Dnia Seniora.

link do galerii https://lipno.naszemiasto.pl/emeryci-z-gminy-kikol-preznie-dzialaja-kolejne-spotkania-i-wyjazdowe-plany-zdjecia/ga/c11p2-26316673/zd/635781965073

źródło: https://lipno.naszemiasto.pl/emeryci-z-gminy-kikol-preznie-dzialaja-kolejne-spotkania-i-wyjazdowe-plany-zdjecia/ar/c11p2-26316673

 

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Kikół.

 

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 w związku z przepisami art. 8h ust. 1 pkt 1, art. 8h ust. 1 pkt 2, art. 8h ust. 1 pkt 3, art. 8h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1  i art. 51, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

Zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską Kikół Uchwały nr LXII/367/2024 z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Kikół oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w planu.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do projektu planu ogólnego można składać tylko na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. 2023, poz. 2509)  w terminie do dnia
17.06.2024 r.,
w formie:

 1. papierowej: osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Kikół pok. nr 10 lub listownie na adres Urząd Miasta i Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół,
 2. elektronicznej: na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą skrytki ePUAP: /hlc4c7r03x/SkrytkaESP

Formularz dostępny jest na stronie Urzędu Miasta i Gminy Kikół www.kikol.pl, BIP https://bip.kikol.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kikół pok. nr 5 .

Składający wniosek zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem.

Liczy się data wpływu wniosku do tutejszego Urzędu.

Wnioski złożone po terminie lub w innej formie niż na obowiązującym formularzu nie będą rozpatrzone.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej w Biurze Podawczym (pok. nr 10) Urzędu Miasta i Gminy Kikół, pocztą na adres: Plac Kościuszki 7,
87 – 620 Kikół, ustnie do protokołu w dziale Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy Kikół (pok. 5) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres: skrytka ePUAP: /hlc4c7r03x/SkrytkaESP do dnia 17.06.2024 r.

Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski złożone po upływie terminu do składania wniosków pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpoznania wniosków jest Burmistrz Kikoła.

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 16 maja 2024 r.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne

rozporządzenie o ochronie danych, informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kikół ( obsługiwana przez Urząd Miasta i Gminy w Kikole i reprezentowana przez Burmistrza Kikoła) z siedzibą Plac Kościuszki 7; 87-620 Kikół tel. 542894670.

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod nr tel. 542894670 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 1) art. 6 ust. 1 lit c w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikające z zadań określonych w przepisach szczególnych jakim jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 2) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.

 1. 2. Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sądy, organy ścigania, podatkowe, notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 2. 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji:

 1) Dane dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego podlegają przechowywaniu wieczystemu,

 2) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do     czasu, do czasu wskazanego w ppkt. 1.

 1. 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

 1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, z ograniczeniem wynikającym z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle pochodzenia danych osobowych przysługuje, jeżeli uprawnienie to nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od  której dane te pozyskano,

2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:

 1. a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 2. b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:

 1. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 2. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie,   której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 5. e) zgodnie z art. 8b ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postępowania.

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.

 1. 5. Podanie Twoich danych:

1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz  nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,

2) jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie

 1. 6. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego:

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. 7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 2. 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
wtorek, 14 maj 2024 07:00

Animacje dla najmłodszych w Suminie

Na zaproszenie pani Radnej z Sołectwa Sumin w minioną niedzielę mieliśmy przyjemność poprowadzić animacje dla najmłodszych . Na dzieci czekała moc atrakcji, zabaw, malowanie buziek i wata cukrowa.
Piękna pogoda dopisała a my rozpoczynamy kolejny sezon!

link do galerii https://www.facebook.com/photo/?fbid=835880421905943&set=pcb.835882355239083

Źródło OKGK