Gmina Kikół przypomina, że trwa Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 w ramach tego realizujemy  dowóz do punktów szczepień dla osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Usługa transportu przeznaczona jest dla mieszkańców naszej gminy, którzy są już umówieni na konkretny termin na szczepienie oraz:

  • są osobami niepełnosprawnymi, tj. posiadają aktualnie orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień.
  • wskazane jest by  niepełnosprawny senior na szczepienie udał się wraz z opiekunem.

Aby skorzystać z usługi należy zgłosić chęć przejazdu pod numerem telefonu 883-654-001 w godzinach od 8:00 do 15:00 (poniedziałek-piątek) nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym przejazdem.

 

Informujemy, że na terenie Gminy Kikół szczepienia przeciw Covid-19, są realizowane 

  • NZOZ na Złotej Górce

rejestracja pod numerem tel. 54-289-44-71

  • lub bezpośrednio dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
  • Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na gov.pl

 

W ramach współpracy ze Szpitalem w Lipnie Sp.  z o.o. organizujemy dodatkowy punkt szczepień w Świetlicy Wiejskiej w Kikole więcej informacji pod numerem tel. 054 289-46-70 wew.45 lub 883-654-001.

 

 

Szczegółowe informacje odnośnie szczepień dostępne  pod linkiem gov.pl/web/szczepimysie

 

szczepienia Gmina Kikół fot. UG KIKÓŁ

szczepienia Gmina Kikół fot. UG KIKÓŁ

Festiwal Smaków odbył się nad Jeziorem Kikolskim. Wzięły w nim udział koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia, pielęgnujące kulinarne dziedzictwo.

Zwyciężył indyk świąteczny, przygotowany przez KGW „Łęczanki” z Łąkiego w gm. Skępe. Drugie miejsce zajęło Koło Aktywnych Kobiet z Wioski, również w gm. Skępe, a trzecie Stowarzyszenie „Przyjazna wieś” w Lubinie w gm. Kikół.
Najlepszy deser wystawiło KGW Grodzeń, a rywalizację na prezentację stoiska wygrało Koło Kobiet Bobrowniki. Nagrody wręczali wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski, starosta lipnowski Krzysztof Baranowski oraz wójt Józef Predenkiewicz.

Po uczcie dla podniebienia było i coś dla ducha. Wystąpił zespół kikolskiego Klubu Seniora „Jesienny Liść” oraz „Tłuchowianie” ze Źródeł w gm. Tłuchowo . Ten zespół folklorystyczny prowadzi jego współzałożycielka Wioletta Kuczmarska, będąca zarazem przewodniczącą Rady Gminy w Tłuchowie.

więcej na :https://lipno.naszemiasto.pl/

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole,
Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół
Przed złożeniem wniosku należy dokonać jego weryfikacji w pok. nr 12

Termin składania wniosków: od 01 do 15 WRZEŚNIA 2021r.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)
Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom od I klasy szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł/os. w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz. 1876 z późn. zm.)
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie gminy Kikół.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletniego ucznia,
3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.
Pouczenie:
1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8.

W roku szkolnym 2021/2022 obowiązują faktury za zakupy w celach edukacyjnych dokonane od dnia 1 lipca 2021r.

PRZYKŁADOWY KATALOG WYDATKÓW
PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI:


1. zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie itp.,
2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
3. tornister (plecak szkolny),
4. obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego,
5. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (koszulka sportowa, spodenki sportowe, spodnie sportowe, bluza sportowa lub dres),
6. ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
7. przybory i materiały do nauki zawodu,
8. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
9. okulary korekcyjne (z odpowiednim zaświadczeniem od lekarza okulisty),
10. drukarka, papier, tusz do drukarki,
11. pokrycie kosztu abonamentu internetowego (od września do czerwca danego roku kalendarzowego.),
12. komputer (PC, laptop, notebook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera,
13. instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry (zaświadczenie o pobieranych lekcjach nauki),
14. sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu (odpowiednie zaświadczenie),
15. basen (strój kąpielowy, klapki, okulary pływackie, czepek, rachunki + zaświadczenie o uczestnictwie w kursie nauki pływania bądź uczęszczaniu do szkółki pływackiej),
16. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, klubach sportowych (odpowiednie zaświadczenie),
17. koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (odpowiednie zaświadczenie),
18. koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów),
19. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru (odpowiednie zaświadczenie),
20. składki na Radę Rodziców (odpowiednie zaświadczenie lub KP),
21. koszty zakwaterowania w bursach, internatach (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów),
22. koszty dojazdu na praktyki zawodowe ( odpowiednie zaświadczenie),
23. koszty zakupu biurka oraz krzesła do biurka,
24. koszty zakupu stroju galowego (dziewczynki: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica lub sukienka, chłopcy: biała koszula, granatowe lub czarne spodnie) (maksymalnie 3 stroje na rok szkolny).

IWONA BOGUSKA

 

W niedzielę, 1 sierpnia, odbył się V Kikolski Rajd Rowerowy, w którym wzięło udział blisko 30 cyklistów. Trasa rajdu wiodła uroczymi zakątkami gmin Kikół i Chrostkowo. Rowerzyści wystartowali sprzed kościoła w Kikole. Na początku trochę postraszył deszcz, ale szybko się rozpogodziło. Odpoczynek z posiłkiem został zaplanowany przez organizatorów nad jeziorem w Wildnie, a stamtąd rowerzyści pojechali do Sikorza i przez Ciełuchowo wrócili do Kikoła na plac przy ulicy Kasztelańskiej. Tam wręczono im dyplomy.

tekst i zdjęcia Małgorzata Chojnicka

więcej na : https://lipno.naszemiasto.pl

piątek, 30 lipiec 2021 12:04

KLUB MŁODZIEŻOWY W KIKOLE

Z wielką radością informujemy, że od września 2021r. w Szkole Podstawowej im. I. A. w Kikole funkcjonował będzie Klub Młodzieżowy realizowany w ramach Projektu Grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe. Na ten cel udało się pozyskać 50 000 zł.

Oprócz zajęć i konkursów dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników, na uczniów czekać będą tablety, materiały piśmiennicze, catering. Zaplanowano również wycieczkę oraz spotkanie bożonarodzeniowe.

 

 

Przypominamy o 3. edycji Kikolskich Wyścigów Kajakowych, które już w najbliższą sobotę 31 lipca br. nad kikolskim jeziorem.
📝Zapisy rozpoczną się od godz. 14.30 do 15.45.
🚣🚣 Start wyścigów o godz. 16.00 w 5 kategoriach.
Doskonała zabawa, emocje sportowe i nagrody

piątek, 30 lipiec 2021 08:05

77. rocznica Powstania Warszawskiego

W ramach upamiętnienia 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 01 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 zostaną włączone syreny alarmowe na czas jednej minuty.

Weekend w Kikole upłynął na sportowo. Był turniej piłki nożnej, plażówki i wyczekany Bieg Kikolski, ale organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych.

więcej na :https://lipno.naszemiasto.pl/

środa, 28 lipiec 2021 11:37

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O: 146

CZK.6335.1.148.2021

                          Bydgoszcz, 28 lipca 2021 r.

 

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Zlewnie dopływów Noteci (kujawsko-pomorskie).

 

Ważność: od godz. 13:00 dnia 28.07.2021 do godz. 07:00 dnia 29.07.2021

 

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

 

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

 

Dyżurny hydrolog: Tomasz Krukowski

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu.

 

Gmina Kikół oraz Ośrodek Kultury Gminy Kikół organizują „Powiatowy Festiwal Smaków Regionalnych w Kikole”, który odbędzie się 28 lipca 2021 r. nad Jeziorem Kikolskim. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Lipnowski.

Festiwal to niepowtarzalna okazja do podtrzymywania regionalnych tradycji. Ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Dzięki takim imprezom jak ten festiwal łatwiej jest promować bogactwo i różnorodność lokalnych tradycji, a także pogłębiać wiedzę o danym regionie. Festiwal odbędzie się 28 lipca 2021 r., z finałem na terenie Ścieżki Edukacyjnej nad Jeziorem Kikolskim, gdzie zostaną wyłonieni laureaci na szczeblu powiatowym.

Uczestnikami Festiwalu mogą być koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest m.in. promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej; upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych

.

Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia z terenu Powiatu Lipnowskiego przygotują i zaprezentują potrawy, które będą oceniane przez Komisję Konkursową w trzech kategoriach: potrawa regionalna, deser, prezentacja stoiska.
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie do 20 lipca 2021r. karty zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Karty zgłoszeń prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście do Ośrodka Kultury Gminy Kikół , Pl. Kościuszki 7a, 87-620 Kikół.

„Powiatowy Festiwal Smaków Regionalnych w Kikole”