poniedziałek, 05 grudzień 2022 14:56

Informacja godziny pracy Urzędu Gminy w Kikole

Szanowni Państwo, informujemy, że:

-w dniu 22.12.2022 (czwartek) Urząd Gminy w Kikole będzie czynny do godziny 14.00 (punkt kasowy czynny do 12);

-w dniu 23.12.2022 (piątek) Urząd Gminy w Kikole będzie czynny do godziny 13.00 (punkt kasowy czynny do 12).

                                                                                                                           Za utrudnienia przepraszamy

Gmina Kikół uzyskała grant na zadanie pn.:
„ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty -PPGR”
W piątek 2 grudnia br. w siedzibie Urzędu Gminy Kikół odbyło się uroczyste podpisanie umów darowizny między Gminą Kikół, a beneficjentami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w ramach projektu granatowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty – PPGR”.
Sprzęt elektroniczny wraz z całym uposażeniem otrzymało 43 dzieci z terenu Gminy Kikół, który został wręczony przez Wójta Gminy Kikół Józefa Predenkiewicza oraz w imieniu Pani Poseł Anny Gembickiej przez Pana Dariusza Gliszczyńskiego.
Sprzęt trafił do dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych będących wnukami bądź prawnukami pracowników byłych zakładów PPGR.
Kwota uzyskanego grantu na ten cel to 144 tys. zł.
 
poniedziałek, 05 grudzień 2022 07:45

Grudniowe audycje muzyczne

Zapraszamy na grudniowe audycje muzyczne

Źródło: https://www.facebook.com/okgkikol/

„Słuchaj Jeno, pono Nasi…”
Listopadowe audycje muzyczne w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej odbyły się pod hasłem "Słuchaj Jeno, pono Nasi".
Listopad to miesiąc szczególny dla każdego Polaka. Gdy spojrzymy za oknem na opadające liście, wokół robi się nostalgicznie i szybciej zachodzi słońce, a w myślach… los polskiego narodu.
Uczniowie ze szkół z terenu gminy Kikół podczas spotkania wysłuchali m.in. pieśni patriotycznych, hymnu Torunia na trąbce, poznając budowę instrumentu oraz historię hymnów innych narodów.
 
Źródło https://www.facebook.com/okgkikol/

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2022 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4 536 zł 50 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 8 424 zł 90 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 14 listopada 2022 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2022 r. (6 480 zł 67 gr.).

 

Podstawa prawna: 

  • Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r. (M.P. z dnia 10 listopada 2022 r. poz. 1085).
  • Komunikat Prezesa ZUS z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2022 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z dnia 22 listopada 2022 r. poz. 1104).
     

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

We wrześniu Wójt Gminy Kikół Józef Predenkiewicz podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa drogi w miejscowości Zajeziorze”.
Roboty budowlane rozpoczęły się pod koniec października. W ramach prac wykonany został remont jezdni o długości 209 mb i szerokości do 4,00 m wraz z obustronnymi poboczami. Modernizacja nawierzchni jezdni była niezbędna, z uwagi na jej zły stan techniczny. Dzięki temu zwiększymy komfort oraz płynność ruchu użytkowników drogi, zapewnimy bezpieczeństwo komunikacyjne kierowców, rowerzystów i pieszych.
Na chwilę obecną zostały już zrealizowane roboty polegające na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni ( położono warstwę ścieralną), natomiast trwają prace końcowe polegające na udrożnieniu poboczy. Inwestycja w całości finansowana jest z środków własnych Gminy Kikół.

 

link do galerii https://www.facebook.com/photo/?fbid=518225040339108&set=pcb.518228113672134

sobota, 26 listopad 2022 07:07

Dostępne mieszkanie

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:
-ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
-posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
-nie ukończyłeś 65 roku życia,
możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.
Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.
Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl
Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r.
i do wyczerpania budżetu Programu.

Więcej w załącznikach poniżej.

W piątek 18 listopada br. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kikole odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pt. „Jesień z książką w tle", którego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 10 listopada 2022 r. Komisja obradowała w składzie: Maria Florkowska, Julita Frej, Elżbieta Zarębska oraz Aneta Falkowska. Na konkurs fotograficzny wpłynęło 17 prac do uczniów kl. 5-8 szkół podstawowych z terenu gminy Kikół. Przy ocenie, komisja brało pod uwagę zgodność z tematem, oryginalne podejście do tematu oraz ogólne wrażenie artystyczne.
W wyniku oceny i analizy fotografii Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:
I miejsce: Sadowski Bartosz, Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu,
II miejsce: Daria Jabłońska, Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie,
III miejsce: Błażej Celmer, Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu.
Nagrodzonym gratulujemy, pozostałym uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a nauczycielom i rodzicom za wsparcie i pomoc w przygotowaniu prac.

 

16 listopada 2022 roku ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, można składać w terminie od 30 września do 31 października 2022 r.

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:
O przyznanie pomocy może starać się producent rolny, który m.in.:

posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, na której prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w ramach prowadzonej działalności rolniczej posiada umowę ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą (okres objęty ubezpieczeniem rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu
1 kwietnia 2022 r.), z której wynika, że ubezpieczył co najmniej:
- 1000 sztuk kurcząt rzeźnych lub

- 1000 sztuk gęsi rzeźnych, lub

- 1000 sztuk indyków rzeźnych, lub

- 1000 sztuk drobiu nieśnego, lub

- 4 sztuki bydła, lub

- 14 sztuk świń;

zapłacił składkę z tytułu ubezpieczenia wynikającą z umowy ubezpieczenia
a w przypadku gdy zgodnie z umową ubezpieczenia składka ma być opłacana
w ratach - zapłacił wszystkie raty wynikające z tej umowy ubezpieczenia
z terminem płatności do dnia złożenia wnioskuo przyznanie pomocy,
temu producentowi rolnemu nie przyznano na podstawie odrębnych przepisów dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia wynikającej z umowy ubezpieczenia,
W przypadku producenta rolnego podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), pomoc jest przyznawana, jeżeli poza ww. warunkami, producent rolny jest wpisany do tego rejestru co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału, pomoc jest przyznawana jeżeli poza ww. warunkami, jego oddział jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

W przypadku producenta rolnego będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce, a ponadto gdy:

nieruchomość, na której jest prowadzona działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń, stanowi przedmiot najmu, dzierżawy, użyczenia albo producent rolny ma inny tytuł prawny do władania tą nieruchomością co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia,
w ramach umowy spółki cywilnej jest prowadzona działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
każdy ze wspólników będący osobą prawną podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRS, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną, albo będący spółką osobową w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych jest wpisany do tego rejestru co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia,
oddział każdego przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tego oddziału i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRS, jest wpisany do tego rejestru co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:
Pomoc przyznaje się w formie dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą na okres objęty ubezpieczeniem rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu
1 kwietnia 2022 r.

Pomoc przyznawana jest w wysokości 70% zapłaconej kwoty składki z tytułu ubezpieczenia, jeżeli z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód w wysokości przekraczającej 20% wyrażonej w złotych wartości:

średniej rocznej produkcji ubezpieczanych zwierząt z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości produkcji, ustalonej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wartość prowadzonej produkcji drobiu, bydła lub świń w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, albo
produkcji drobiu, bydła lub świń zadeklarowanej w umowie ubezpieczenia przez producenta rolnego – w przypadku, gdy działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń nie była prowadzona w okresie poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia.
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY:
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego wskazane w ewidencji producentów, o której mowa
w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej. Można go złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną, przesyłką nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub pocztą kurierską. Wniosek o przyznanie pomocy może być również złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Agencji bądź za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR (PUE) na stronie internetowej Agencji.

Wniosek o przyznanie pomocy może dotyczyć kilku umów ubezpieczenia.

PRZYZNANIE I WYPŁATA POMOCY:
Obsługa wniosków o przyznanie pomocy odbywa się w trybie KPA. Decyzja administracyjna o przyznaniu pomocy wydawana jest w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Wypłata pomocy następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja
o przyznaniu pomocy stała się ostateczna na rachunek producenta rolnego wskazany przez niego w ewidencji producentów. (Nie składa się wniosku
o płatność.)

Producent rolny jest zobowiązany poinformować Agencję na piśmie:

każdej zmianie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy
w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tej zmiany;
wygaśnięciu stosunku ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia tego wygaśnięcia.
W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, i otrzymania przez producenta rolnego od ubezpieczyciela zwrotu części składki z tytułu ubezpieczenia producent rolny zwraca pomoc w kwocie proporcjonalnej do kwoty zwróconej składki w terminie 30 dni od dnia otrzymania należności od ubezpieczyciela.

Nie jest możliwe ani wstąpienie do toczącego się postępowania na miejsce producenta rolnego ubiegającego się o przyznanie pomocy ani przyznanie pomocy następcy prawnemu producenta rolnego, któremu przyznano pomoc, albo nabywcy gospodarstwa lub jego części, albo przejmującemu posiadanie gospodarstwa lub jego części.

źródło link :Działanie M17 Zarządzanie ryzykiem - dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Do 23 listopada 2022 r. został wydłużony termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.


Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach w programie dla rodzin znajdą Państwo na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

Strona 1 z 157