Kikół, dnia 23.05.2024 r.

 

 

Burmistrz Kikoła

 

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23.05.2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kikół, na stronie internetowej www.kikol.pl oraz na stronie BIP http://bip.kikol.pl został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Wykaz będzie umieszczony przez okres 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

                                   

Zasięg ostrzeżeń w województwie
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 93
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:54 dnia 23.05.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: brodnicki(45), chełmiński(45), golubsko-dobrzyński(40), Grudziądz(49),
grudziądzki(50), lipnowski(40), rypiński(40), świecki(51), tucholski(50), wąbrzeski(43)
Ważność od godz. 11:00 dnia 23.05.2024 do godz. 23:00 dnia 23.05.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do
35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 kujawsko-pomorskie (10 powiatów) od 11:00/23.05 do
23:00/23.05.2024 deszcz 35 mm, porywy 70 km/h, grad. Dotyczy powiatów: brodnicki,
chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, świecki,
tucholski i wąbrzeski.
RSO Woj. kujawsko-pomorskie (10 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
burzach
Uwagi W związku z dynamicznym rozwojem zjawisk burzowych stopień ostrzeżenia może zostać
podwyższony.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kikół!

             Od 1 stycznia 2024 roku w województwie kujawsko-pomorskim zaczęła obowiązywać uchwała antysmogowa. Oznacza to zakaz używania kopciuchów, czyli pozaklasowych kotłów na paliwa stałe. Zakazane są też pozaklasowe ogrzewacze pomieszczeń, czyli np. kominki, piece na drewno. W celu ochrony zdrowia mieszkańców oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko, Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął w dniu 24 czerwca 2019 r. uchwałę Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Powyższa uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2019 r. i zawiera ograniczenia w zakresie stosowania określonych paliw stałych, a także wskazuje harmonogram wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe, na terenie całego obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.


W dniu 30 sierpnia 2021 r. Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego przyjął uchwałę Nr XXXV/510/21 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko – pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.


W dniu 30 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podał do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.


W związku z rezygnacją ze zmian w zakresie wyznaczenia innych niż dotychczas przyjęte, terminów użytkowania indywidualnych źródeł ciepła, przypominamy, że kalendarium wdrażania nowych zasad przedstawia się następująco:

 

  • od 1 września 2019 r. istnieje obowiązek posiadania świadectwa jakości używanego paliwa stałego,
  • od 1 września 2019 r. obowiązuje zakaz palenia węglem brunatnym oraz mułami i flotokoncentratami węglowymi (także ich pochodnymi), miałem węglowym (najgorszej jakości o frakcji do 3 mm) i mokrą biomasą (np. niesezonowanym drewnem mającym w stanie roboczym powyżej 20% wilgotności),
  • od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych (poniżej 3. klasy),
  • od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje zakaz użytkowania ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe (np. kominków) niemieszczących się w standardach emisji i efektywności energetycznej,
  • od 1 stycznia 2028 r. nastąpi zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5. klasy.

 

Dodatkowo wprowadzono ograniczenia dla 8 obszarów: Bydgoszczy, Ciechocinka, Grudziądza, Inowrocławia, Nakła nad Notecią, Torunia, Włocławka oraz uzdrowiska Wieniec-Zdrój położonego w gminie Brześć Kujawski.  Od 1 stycznia 2030 r. mieszkańcy nie będą już mogli użytkować kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe, jeżeli istnieje możliwość przyłączenia budynku/lokalu do sieci ciepłowniczej lub gazowej, a sieć ta zlokalizowana jest na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja.

Najważniejsze daty określone w Uchwale antysmogowej dla województwa kujawsko-pomorskiego:

wtorek, 21 maj 2024 11:50

Informacja

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kikół!

            Z związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) nałożony został na Burmistrza obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa w zw. z art. 9u ust. 2 ww. ustawy, Burmistrz jest zobowiązany do prowadzenia kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie m.in. posiadanych umów oraz dowodów opłat za wywóz nieczystości ciekłych.

Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kikół rozpoczęli kontrole nieruchomości w tym zakresie.

Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Miasta i Gminy Kikół celem okazania:

  1. zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków,
  2. dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków zgodnie z miejscową uchwałą z dnia 19 lipca 2023 r. NR LIV/329/2023 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół .

Burmistrz Kikoła zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej o podanie informacji dotyczącej posiadanej umowy i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Informacje należy zgłaszać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Kikół pl. Kościuszki 7,  pok. nr 4. w godz 7:15-13:30

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, podlega karze grzywny, a postępowanie toczy się wg przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

W załączeniu

- wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kikół.

- Uchwała NR LIV/329/2023 RADY GMINY KIKÓŁ z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół.

 

wtorek, 21 maj 2024 09:07

SUMMER FEST Lipno - Zaproszenie

SUMMER FEST Lipno - Zaproszenie

wtorek, 21 maj 2024 09:03

Odbiór drogi gminnej w Woli

W dniu 20.05.2024 r. dokonano odbioru inwestycji pn: „Remont Drogi Gminnej nr 1701111C w miejscowości Wola” na odcinku 560 mb. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Lipnie. Inwestycja została zrealizowana przy pomocy dofinansowania z powiatu lipnowskiego, które wynosiło 200 000,00 zł oraz z Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość inwestycji wyniosła 895 134,47 zł. Modernizacja nawierzchni jezdni była konieczna ze względu na zły stan techniczny. W ramach tej inwestycji został wykonany remont nawierzchni, regulacja wysokości chodnika wraz z jednostronnym poboczem, wykonano system odwodnienia odprowadzający wodę opadową z powierzchni komunikacyjnych.

link do galerii  https://www.facebook.com/photo/?fbid=852365923591683&set=pcb.852366130258329

Tekst i foto UMiGK

 

poniedziałek, 20 maj 2024 13:17

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze

Ostrzeżenia meteorologiczne: Burze
stopień: 2
prawd. 70%
Przebieg: Prognozowane są miejscami burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Zmiana dotyczy podniesienia stopnia ostrzeżenia - zwiększenie sumy opadów oraz wystąpienie opadów gradu.
Ważne: Od: 2024-05-20 12:00 Do: 2024-05-21 00:00
Czas wydania: 2024-05-20 09:45

Zgodnie z przepisami art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (współpracy przy prowadzeniu takiej działalności) ma obowiązek złożenia w Kasie do dnia 31 maja każdego roku podatkowego zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenia, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej. 

Wysokość rocznej kwoty granicznej za rok 2023 wynosi 4.088 zł.

Przekroczenie obowiązującej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie ww. zaświadczenia/oświadczenia w terminie do 31 maja 2024 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie w Kasie.

.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Stawiacie na ekologię? Organizujecie akcje proekologiczne? Zgłoście się do konkursu dla kół gospodyń wiejskich „Świetlice wiejskie – co tutaj się dzieje?”

Rusza kolejna odsłona konkursu pod nazwą „Świetlice wiejskie – co tutaj się dzieje?”. Tym razem nagrodzimy koła gospodyń wiejskich stosujące najlepsze lokalne ekopraktyki i propagujące właściwe postawy proekologiczne.

 

Konkurs  jest skierowany do kół gospodyń wiejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem konkursu jest promocja działalności kół gospodyń wiejskich oraz popularyzacja właściwych postaw proekologicznych, które przyczyniają się do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców.

Do konkursu można zgłosić działania proekologiczne zrealizowane przez koło gospodyń wiejskich od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia na konkurs w imieniu koła gospodyń wiejskich musi dokonać wójt/burmistrz gminy na terenie której funkcjonuje dane koło gospodyń wiejskich. Na laureatów konkursu czeka sześć atrakcyjnych nagród finansowych o łącznej wysokości 33.000 zł.

Poniżej regulamin konkursu, w którym znajdziecie Państwo wszystkie istotne informacje oraz formularz zgłoszenia, na który czekamy do 1 lipca 2024 r.

Należy go wysłać przesyłką rejestrowaną, której datę nadania da się ustalić, lub dostarczyć osobiście w dniach i godzinach pracy organizatora do:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rolnictwa i Geodezji,

Plac Teatralny 2,

87-100 Toruń

z dopiskiem „Konkurs Świetlice wiejskie – co tutaj się dzieje?”

Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela:

Departament Rolnictwa i Geodezji,
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń

Krystyna Brykała, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 62 15 934

 źródło:https://kujawsko-pomorskie.pl/rolnictwo/stawiacie-na-ekologie-organizujecie-akcje-proekologiczne-zgloscie-sie-do-konkursu-dla-kol-gospodyn-wiejskich-swietlice-wiejskie-co-tutaj-sie-dzieje/

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zapraszamy naszych najmłodszych mieszkańców do udziału w Miejsko-Gminny Dniu Dziecka

Strona 1 z 215