poniedziałek, 13 lipiec 2020 12:26

Dlaczego rosną opłaty za wywóz śmieci?

Mieszkańcy wielu polskich miast i gmin płacą w tym roku więcej za wywóz śmieci. Wyższe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów są efektem podwyżki opłaty za składowanie odpadów, tzw. opłata marszałkowska, czyli jest to opłata, którą przedsiębiorcy ponoszą za umieszczanie odpadów na składowisku. Uregulowana jest ona Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. W 2017 roku była to kwota 120,76 zł za tonę, a w roku 2020 opłata ta wynosi już 270,00 zł . Wzrosły też ceny energii, paliwa oraz płacy minimalnej. Wszystkie te podwyżki przekładają się później na oferty składane przez firmy do przetargu ogłoszonego przez gminę. Za odpady zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tj. zużyte opony, tekstylia, odpady wielkogabarytowe itp.) stawka „opłaty marszałkowskiej” jest jeszcze znacznie wyższa.

wykres zależności wzrostu opłat za śmieci

fot. Internet

Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę zostało uregulowane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z przepisami art. 6 r w/w ustawy system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę ma się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalenia wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na utrzymanie systemu składa się: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna systemu. Gmina nie może ani dokładać do odbioru odpadów, ani na tym zarabiać. Rolą władz samorządu jest odpowiednie dopasowanie stawek za odbiór odpadów od mieszkańców do całościowej kwoty, wynikającej z przetargu. Ustawodawca zakazał dopłacania do gminnych systemów z innych środków niż wpływy z opłaty za odpady od mieszkańców. Opłaty uiszczane przez mieszkańców nie mogą być przez gminę wydatkowane na cele nie związane z gospodarką odpadową, jednak muszą wystarczyć na wszystkie wydatki z nią związane. Przepisy, które wprowadził ustawodawca spowodowały, że koszty wywozu śmieci muszą wzrosnąć. Na wzrost opłat za wywóz śmieci wpłynęły:
decyzje rządu dotyczące wprowadzenia obowiązkowej zbiórki selektywnej z podziałem na pięć typów odpadów (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady i odpady zmieszane), co wiąże się z większą liczbą odbiorców oraz wjazdów do poszczególnych punktów odbioru, wprowadzono również brak możliwości zróżnicowania stawek w zależności od deklarowania segregacji odpadów lub gromadzenia odpadów w sposób zmieszany,
wzrost opłaty marszałkowskiej za każda tonę odpadów trafiających na składowisko,
• rosnące koszty zagospodarowania i przetwarzania odpadów oraz dodatkowe opłaty za niektóre odpady,
• wzrost kosztów ubezpieczenia zakładów gospodarki odpadami,
• wprowadzenie obowiązkowego monitoringu w miejscach magazynowania odpadów,
• wymuszone nowymi przepisami prawa inwestycje związane z magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów oraz dostosowaniem zakładów gospodarki odpadami do zmieniających się wymogami technologicznych i zwiększonych wymogów przeciwpożarowych,
• wzrost kosztów energii dla przedsiębiorców,
• wzrost kosztów pracy (wzrost płacy minimalnej),
• wzrost ilości odbieranych śmieci (systematyczny wzrost odpadów w skali każdego roku),
• wzrost częstotliwości odbierania odpadów,
• brak konkurencji, zarówno jeśli chodzi o miejsce zagospodarowania odpadów jak i w zakresie realizacji usług odbioru i transportu. Od kilku lat w ogłaszanych przez Gminę Kikół przetargach na realizację ww. zadania oferty składane są tylko przez jednego przedsiębiorcę,
• trudności ze zbyciem surowców wtórnych – zbyt mała liczba firm, które jako recyklerzy odbierają odpady segregowane,
• błędy popełniane przez mieszkańców przy segregacji odpadów.
Jako samorząd nie mamy jakiegokolwiek wpływu na ceny narzucane przez firmy funkcjonujące na rynku „śmieciowym”. Możemy tylko pilnować, aby w systemie gospodarowania odpadami były zgłoszone wszystkie osoby, aby do gminnego systemu nie trafiały odpady z przedsiębiorstw oraz aby ilość i masa wystawionych przez nas śmieci w pojemnikach była jak najmniejsza (np. poprzez kompostowanie, używanie toreb wielokrotnego użytku, pakowanie produktów w papierowe torby). Wyłącznie te wspólne działania mogą nas ustrzec przed dalszymi podwyżkami cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Autor: Marta Maślewska

poniedziałek, 13 lipiec 2020 11:44

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Dobiega końca tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW. 10 lipca jest ostatnim możliwym dniem na ich złożenie. Tego dnia przyjmujące dokumenty biura powiatowe ARiMR będą otwarte do godz. 19:00.

Zostało zaledwie kilka dni na złożenie wniosku w przedłużonej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2020 rok. Najbliższy piątek, 10 lipca, jest ostatnim możliwym dniem na złożenie dokumentów. W tym dniu godziny pracy biur powiatowych w całym kraju zostaną wydłużone. Biura będą otwarte do godz. 19.00.

Przypominamy, że wnioski można składać zarówno przez aplikację eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Można je również złożyć poprzez platformę ePUAP, przesłać pocztą tradycyjną lub pozostawić w udostępnionej wrzutni na dokumenty.

Do 7 lipca Agencja zarejestrowała ponad 1,3 mln wniosków.

poniedziałek, 13 lipiec 2020 11:23

Torby bawełniane idealne na wakacyjne podróże

Na wakacyjne podróże polecamy drugą edycje toreb bawełnianych z kolorowym kikolskim motywem autorstwa Adama Falkowskiego.

Torby można nabyć w bibliotece od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 12 lipca 2020 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
  2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który w czasie trwania COVID-19, pomimo otwarcia ww. placówek, podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, o którym mowa wyżej, jednak nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2020 r.

Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na wniosek.

Jeżeli we wniosku o zasiłek opiekuńczy złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem do 12 lipca 2020 r. i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane do tego dnia bez konieczności ponawiania wniosku.

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

Zobacz też: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086). Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1109).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Czy znasz zasady bezpiecznego przebywania w gospodarstwie rolnym? Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną ze 100 hulajnóg.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników w wieku 6-14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród najmłodszych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia rozlosujemy 100 hulajnóg.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

  1. zrealizować kurs dostępny pod adresem prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać kończący go test;
  2. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy i zapisać dokumenty w formacie PDF;
  3. przesłać certyfikat oraz formularz na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30 września 2020 r.

W 2019 roku odbyła się pierwsze losowanie. Spośród niemal 4 000 uczestników 50 otrzymało nagrody.

Więcej informacji o przebiegu losowania można znaleźć w relacji na stronie KRUS:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/szkolenie-e-learningowe-dla-dzieci-bezpiecznie-na-wsi-mamy-upadkom-zapobiegamy/

A jeśli zainteresował Cię temat bezpieczeństwa zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi z myślą o dzieciach materiałami prewencyjnymi pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-sie-z-materialami-edukacyj/

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Biura Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Aż dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej im. I. A. Zboińskiego w Kikole znalazły się wśród finalistów Ogólnopolskiego Konkursu ,,Potyczki Ekonomiczne” przygotowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości. Rozgrywki toczyły się w ramach realizacji programu ,,Ekonomia na co dzień” z zakresu edukacji ekonomicznej i doradztwa zawodowego.

Konkurs składał się z trzech etapów. Trzyosobowe zespoły miały za zadanie opracować i przeprowadzić ćwiczenia z zakresu edukacji ekonomicznej ze swoimi rówieśnikami lub młodszymi kolegami, później rozwiązać zadanie problemowe dotyczące najbliższego środowiska lokalnego, następnie przygotować plakaty edukacyjne ,,Polski złoty 1919- 2019” oraz opracować rozwiązanie studium przypadku. Jury nagrodziło prace Anny Dąbrowskiej, Martyny Mikołajczyk i Gabrieli Hass, przygotowane przez p. Ewę Żuchowską oraz Malwiny Ziółkowskiej, Emilii Tatarewicz i Wiktorii Predenkiewicz, którymi opiekował się p. Ireneusz Bednorz. Uczennice wraz z nauczycielami otrzymali dyplomy i słuchawki bezprzewodowe.