czwartek, 06 kwiecień 2023 08:48

KONTROLA ZBIORNIKÓWE BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

KONTROLA ZBIORNIKÓWE BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - zdjęcie ilustracyjne KONTROLA ZBIORNIKÓWE BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - zdjęcie ilustracyjne fot. Internet

W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładających na Wójta obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli, nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych, w bieżącym roku na terenie gminy rozpoczną się kontrole nieruchomości w tym zakresie.

Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do końca 2024 r.

Przypominamy właścicielom nieruchomości, na których znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, o ustawowym obowiązku zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Kikół na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, faktury).

Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać z częstotliwością wynikającą z ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych i objętości zbiornika, zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika oraz uniemożliwiającą odpływ z niego nieczystości ciekłych, ale nie rzadziej niż dwa razy do roku. Natomiast nieczystości ciekłe gromadzone w przydomowych oczyszczalniach ścieków, należy usuwać z częstotliwością wskazaną w instrukcji eksploatacji oczyszczalni, gwarantującą prawidłową pracę oczyszczalni, nie rzadziej niż raz na rok. W związku z tym należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych. Zatem nie wystarczy posiadanie jednego rachunku. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie. Usługę wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kikół mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, wydane przez Wójta Gminy Kikół.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze grzywny.