czwartek, 09 luty 2023 11:29

Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami i szerszy zakres czynności świadczonych przez pomocnika rolnika - obywatela Ukrainy

Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami i szerszy zakres czynności świadczonych przez pomocnika rolnika - obywatela Ukrainy - logo Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami i szerszy zakres czynności świadczonych przez pomocnika rolnika - obywatela Ukrainy - logo fot. KRUS

Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami

 

 

„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” – to hasło nowej kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. oraz zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Intensyfikacja produkcji rolniczej, zmiany w technologii uprawy roślin i hodowli zwierząt spowodowały, że środki chemiczne zawierające wiele substancji toksycznych są stosowane i magazynowane w  coraz większych ilościach. Każdy z tych preparatów niewłaściwie użyty, magazynowany czy transportowany może stanowić poważne zagrożenie dla ludzi i zwierząt, jak również negatywnie oddziaływać na inne organizmy żywe. Bagatelizowanie zasad bezpieczeństwa pracy  podczas ich stosowania może  zagrażać zdrowiu i życiu nie tylko rolników, ale także osób postronnych. Najgroźniejsze są zatrucia ostre  wywołane jednorazowym wchłonięciem dużej dawki preparatu. Skutkiem oddziaływania tych substancji mogą być także zatrucia przewlekle, powstające na skutek kumulowania się w organizmie małych dawek substancji niebezpiecznych przez dłuższy czas. Ich efektem są problemy zdrowotne ujawniające się po upływie nawet kilku czy kilkunastu lat, trudne do identyfikacji i powiązania objawów z ekspozycją na działanie szkodliwych substancji w przeszłości.


10 PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZNEGO STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI:

 1. Pozyskuj niebezpieczne substancje zgodnie z prawem.
 2. Zapoznaj się z etykietą produktu i stosuj się do zamieszczonych tam zaleceń.
 • Magazynuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami producentów i dostawców, w odpowiednich miejscach i na właściwym podłożu, z dala od źródeł wody, oddziaływania skrajnych temperatur, promieni słońca i opadów atmosferycznych.
 1. Oznakuj miejsca przechowywania niebezpiecznych substancji.
 2. Ogranicz dostęp do niebezpiecznych substancji osobom postronnym (np. dzieciom).
 3. Wykorzystuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami i w dawkach zalecanych przez producenta.
 • Stosuj ochrony pracy podczas kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.
 • Po zużyciu niebezpiecznych substancji zutylizuj ich resztki wraz z opakowaniem zgodnie z instrukcją.
 1. Informuj osoby postronne o miejscach, w których zastosowano niebezpieczne preparaty.
 2. Poznaj zasady postępowania na wypadek przypadkowego spożycia, kontaktu oraz zatrucia niebezpieczną substancją.

Poprzez kampanię „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego włącza się wpływa na  upowszechnianie wśród mieszkańców wsi wiedzy o  zagrożeniach związanych z transportem, magazynowaniem i stosowaniem tych substancji, a także sposobach ochrony środowiska naturalnego.
Dużą uwagę będziemy poświęcać ochronie dzieci oraz innych osób przebywających na terenie gospodarstw rolnych przed szkodliwym oddziaływaniem np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw, właściwemu postępowaniu z opakowaniami po tych substancjach oraz zapobieganiu ich niekontrolowanemu przedostawaniu się do wody i gruntu. Służyć temu będą szkolenia dla rolników i członków ich rodzin, pogadanki prewencyjne w szkołach, konkursy, a także stoiska informacyjno-prewencyjne Kasy  wystawiane podczas konferencji, targów i innych imprez dla rolników w całej Polsce. O wszystkich planowanych wydarzeniach w ramach prowadzonej kampanii Kasa będzie informować na swojej stronie internetowej, jak również poprzez Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych.

Zachęcamy rolników do wykonania listy kontrolnej dedykowanej kampanii „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”, Najmłodszych mieszkańców wsi zapraszamy do udziału w konkursach:

 • Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki;
 • XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

Więcej informacji o kampanii na stronie www.krus.gov.pl.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Szerszy zakres czynności świadczonych przez pomocnika rolnika - obywatela Ukrainy

 

Od dnia 28 stycznia 2023 r. pomocnik rolnika, będący obywatelem Ukrainy w okresie legalnego pobytu na terytorium Polski, może wykonywać w gospodarstwie rolnika wszystkie czynności związane z prowadzeniem działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej albo pozostające w związku z wykonywaniem tych czynności.

Zatem pomoc świadczona przez takiego pomocnika rolnika nie jest ograniczona jedynie do czynności związanych z pomocą przy zbiorach owoców, warzyw, tytoniu, chmielu, ziół i roślin zielarskich.

Niezmiennym natomiast pozostaje, aby zakres czynności wykonywanych przez pomocnika rolnika został określony w zawieranej z rolnikiem umowie o pomocy przy zbiorach. Obowiązujące od dnia 28 stycznia 2023 r. nowe regulacje prawne dotyczą wyłącznie obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pobyt tych osób, na podstawie  ww. przepisu przypada w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Polski na okres powyżej 30 dni, a także korzystanie przez obywatela Ukrainy z ochrony czasowej na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy pozbawia go uprawnienia legalnego pobytu na terytorium Polski na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy.

UWAGA!
W stosunku do obywateli Ukrainy, którzy nie spełniają powyższych warunków, a także do obywateli Polski oraz innych państw nadal obowiązują ograniczenia w zakresie świadczonej pomocy, jak i katalogu produktów, przy zbiorze których mogą świadczyć pomoc w oparciu o umowę o pomocy przy zbiorach, a także obowiązuje limit czasu trwania tych umów tj. do 180 dni w danym roku kalendarzowym.

Podstawa prawna: 

 • art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 185)
 • art. 2 ust. 1, art. 11, art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.)
 • art. 91a-91f ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208)

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy