środa, 01 lipiec 2020 09:21

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kikół

Napisane przez Admin
Oceń ten artykuł
(0 głosów)


Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Kikół

 

Poziomy recyklingu

 

Obowiązki gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r. odpowiednich poziomów:

w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) –recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;

w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) –recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

 

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

 

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier, metal, tworzywa sztuczne, metal

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Kikół

12,90

34,00

36,00

20,24

23,03

32,62

40,89

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Kikół

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

 

 

Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

do dnia 16 lipca 2013 r. –do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

do dnia 16 lipca 2020 r. –do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

-w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

 

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

 

 

Rok 

16 lipca

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Kikół

44,00

35,00

22,80

0,00

0,00

0,00

0,00