Domofon zwiększy bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Zapewni możliwość sprawnej weryfikacji osób przebywających na terenie placówki.

domofo1 Copy

domofon Copy

W Szkole Podstawowej w Kikole w oczekiwaniu na uczniów  trwają prace remontowe. Pracownicy obsługi wkładają dużo wysiłku i wiele serca, aby odnowione sale wyglądały jak najpiękniej.

W tej chwili trwa malowanie w sali 35.

20200506 124009 Copy

20200506 124013 Copy

20200506 124019 Copy

20200506 124127 Copy

Odnowiona sala 34 czeka na młodzież

20200506 124120 Copy

20200506 124138 Copy

Sala nr 21 po malowaniu i wymianie podłogi

20200506 124234 Copy

20200506 124245 Copy

 

20200506 124258 Copy

Sala nr 20 po malowaniu i wymianie podłogi

20200506 124358 Copy

 

20200506 124410 Copy

20200506 124421 Copy

20200506 124138 Copy

Salę nr 19 przystosowano do nauczania chemii zgodnie z zasadami bezpieczeństwa

20200506 124609 Copy

fol

Źródło: https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/10-mln-zlotych-na-utylizacje-folii-rolniczej-ale-dla-wybranych/

Gmina Kikół uzyskała dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 127 340,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. W dalszym etapie zostanie przeprowadzone zapytanie ofertowe, które wyłoni przedsiębiorcę do wykonania przedsięwzięcia. Rolnicy, którzy złożyli wniosek w październiku 2019 r. zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych procedurach związanych z przedsięwzięciem. Realizacja tego zadania przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej, co będzie miało wpływ na uniknięcie nielegalnego spalania tych odpadów oraz powstawania dzikich wysypisk. Przyczyni się to również do poprawy ładu i porządku na terenie gminy.

95537378 2487007991629955 7949998621108207616 n kopia95771763 2732338720385984 2083502774321938432 n

W związku z wprowadzonym obowiązkiem zasłaniania ust i nosa Gmina Kikół zakupiła 500 szt. maseczek ochronnych wielokrotnego użytku służących profilaktyce mającej na celu zatrzymania rozpowszechniania się epidemii koronawirusa. Maseczki zostaną dostarczone do osób najbardziej potrzebujących: starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych.

 

wtorek, 05 maj 2020 13:30

INFORMACJA

krus030915

Przyznawanie, przeliczenie lub podejmowanie wypłaty świadczeń za cały okres, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii*

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoby, które nie później niż w okresie 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek o przyznanie, ponowne ustalenie wysokości lub podjęcie wypłaty:

  • emerytury rolniczej,
  • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinnej,
  • dodatków i świadczeń wypłacanych razem z emeryturami i rentami np. świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego itd.

- mogą uzyskać prawo do świadczenia, prawo do świadczenia w ponownie ustalonej wysokości lub wypłatę świadczenia od dnia, w którym zostały spełnione warunki do przyznania, ponownego ustalenia wysokości lub podjęcia wypłaty świadczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2020 r. W tym celu należy razem z wnioskiem złożyć oświadczenie i zwrócić się w nim o przyznanie, przeliczenie bądź podjęcie wypłaty świadczenia od daty spełnienia warunków do przyznania, ponownego ustalenia wysokości lub podjęcia wypłaty świadczenia nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2020 r.

Kasa rozpatrzy złożony wniosek i biorąc pod uwagę złożone oświadczenie przyzna, ponownie ustali wysokość lub podejmie wypłatę świadczenia od daty spełnienia warunków do przyznania, ponownego ustalenia wysokości lub podjęcia wypłaty świadczenia – nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2020 r.

Jeżeli do wniosku takie oświadczenie nie zostanie dołączone, to świadczenie zostanie przyznane, przeliczone lub zostanie podjęta jego wypłata na dotychczasowych zasadach tj. od dnia, w którym zostały spełnione warunki nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Regulacja powyższa nie dotyczy:

  • świadczeń przyznawanych przez Prezesa Kasy w drodze wyjątku na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

* Art. 73 pkt 68 ustawy z dnia 17 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695).

Informację przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 24 maja 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 24 maja 2020 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika przysługuje od 31 marca 2020 r. przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

Ubezpieczonemu rolnikowi/domownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy również w przypadku:

  • niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.;
  • podjęcia decyzji o osobistym sprawowaniu opieki – pomimo otwarcia placówki oświatowej, do której uczęszczało dziecko, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu opieki nad:

  1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
  2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z zasiłku opiekuńczego na kolejny okres mogą skorzystać zarówno rodzice, którym taki zasiłek został przyznany z tytułu wcześniejszej opieki nad dzieckiem, jak i rodzice, którzy wystąpią z wnioskiem po raz pierwszy.

Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na wniosek.

Jeżeli w złożonym przed 3 maja 2020 r. wniosku o zasiłek opiekuńczy wskazano okres opieki nad dzieckiem po 3 maja 2020 r. i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane na cały wskazany okres opieki (nie dłużej niż do 24 maja br.).

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

Zobacz też: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/ 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 791).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

wtorek, 05 maj 2020 13:08

Uwaga ! Ważny komunikat

FEAD logo 300x123

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, informuje osoby zakwalifikowane do odbioru artykułów spożywczych w ramach programu POPŻ-FEAD.

W okresie od 15.05.2020 r. - 29.05.2020 r. będzie wydawana żywność z

zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązującego w okresie pandemii COVID-19.                                          

Z uwagi na powyższy stan w miesiącu maju żywność będzie na zmienionych zasadach.

Wydawanie będzie odbywało się przez 11 dni w ściśle określonych terminach w godzinach 8:00 -12:00 dla poszczególnych miejscowości:

15.05.2020r – Ciełuchowo – Grodzeń

18.05.2020r – Hornówek -Niedźwiedź -Walentowo – Wymyślin – Wawrzonkowo

19.05.2020r – Janowo – Wolęcin -Konotopie – Jarczechowo

poniedziałek, 04 maj 2020 15:34

INFORMACJA

KOMUNIKAT II

niedziela, 03 maj 2020 17:30

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.

{pgslideshow id=685|width=640|height=480|delay=3000|image=L}

Z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja uroczyście złożono kwiaty pod Pomnikiem w centrum Kikoła.

czwartek, 30 kwiecień 2020 14:15

INFORMACJA

GBP Komunikat