środa, 19 sierpień 2020 08:51

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą

woda z kranu, herb Gminy Kikół, loga woda z kranu, herb Gminy Kikół, loga fot. Internet

W dniu 19 czerwca 2020 roku zawarta została w Toruniu umowa pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Gminą Kikół na dofinansowanie operacji pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą”. Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach projektu pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędność energii’ w ramach „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014- 2020. Celem operacji jest poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Kikół poprzez Budowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą”. Przewidywane koszty robót budowlanych, wykonania dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi SUW oraz wykonania dokumentacji projektowej wynoszą 3 387 319,03 zł, dofinansowanie jakie Gmina Kikół otrzyma to 63,63 % kosztów kwalifikowanych, czyli 1 706 594 zł. Kwota może ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Termin zakończenia inwestycji przewidywany jest na rok 2022.