środa, 19 sierpień 2020 08:44

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubin

Lubin w Gminie Kikół Lubin w Gminie Kikół fot. UG Kikół

W dniu 07.02.2019 r. Gmina Kikół złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie drogi „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubin” w ramach „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt inwestycji ok. 904 271,29 zł. Dofinansowanie w wysokości 63,63% - 575 387,00 zł (kosztów kwalifikowanych). Gmina Kikół przeprowadziła postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  W dniu 02.01.2020 r. rozstrzygnięto kolejne postępowanie przetargowe na w/w zadanie. W postępowaniu udział wzięło 2 Wykonawców z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Drogowo Budowlany Rogowo sp. z o.o. spółka komandytowa, która zaoferowała wykonanie robót budowlanych za kwotę 792 828,49 zł. Koniec robót budowlanych przewiduje się na dzień 15.09. 2020r.