piątek, 10 listopad 2023 07:20

LVII Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 14.00 13 listopada 2023 r. (poniedziałek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z LVII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z LVII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

1. Otwarcie LVII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2023 – 2036.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kikole na „Remont kaplicy cmentarnej wraz z fragmentem muru przykościelnego w Kikole”
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Trutowie na „Renowację muru ogrodzeniowego Klasztoru i Kościoła w Trutowie wraz z modernizacją kotłowni”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Suminie na „Renowację murów kamienno ceglanych Kościoła Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Jerozolimskiego, ob. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Krzyża”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Trutowie na „Renowację polichromii sklepienia Kościoła św. Anny w Trutowie”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie.