poniedziałek, 11 wrzesień 2023 07:56

LV Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.30 15 września 2023 r. (piątek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z LV Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z LV Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie LV sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2023 – 2036.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kikół.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kikole.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie.