czwartek, 25 maj 2023 10:52

Zarządzenie Nr 3 /2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole z dnia 25.05. 2023 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kikole w 2023 roku.

Zarządzenie Nr 3 /2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole - treść poniżej Zarządzenie Nr 3 /2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole - treść poniżej fot. GOPS Kikół

Zarządzenie Nr 3 /2023

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole

z dnia 25.05. 2023 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kikole w 2023 roku.

Na podstawie art. 129 § 1i2 i art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 z późniejszymi zmianami) oraz art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. 2023 poz. 40 z późniejszymi zmianami / oraz § 5 ust.3 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole z dnia 01 sierpnia 2016r.

zarządzam co następuje:

  • 1

Ustala się dzień 09.06.2023 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kikole w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 r.

  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości pracowników i interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej.