środa, 10 maj 2023 10:13

LII Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 14.00 11 maja 2023 r. (czwartek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z LII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z LII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Wybór sekretarza obrad.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole za 2022 rok.
  7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2023.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2023 – 2036.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kikół”.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
  16. Wolne wnioski i informacje.
  17. Zakończenie