czwartek, 16 marzec 2023 13:27

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

logo konkurs NGO logo konkurs NGO fot. Internet

                              Kikół, dnia 16.03.2023 r.

Znak: Or.524.1.2023.JM

 

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1327 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLIII/274/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 9 listopada 2022 r. roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Wójt Gminy Kikół

w związku z ogłoszonym w dniu 8 marca 2023  roku otwartym konkursem ofert na wsparcie realizacji w roku 2023 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert zgłoszonych w wyżej wskazanym konkursie.

W wyniku naboru, zarządzeniem zostanie powołana komisja konkursowa.
W jej skład będą wchodzić:

  1. 3 przedstawicieli Urzędu Gminy w Kikole,
  2. 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie
    z art. 15 ust. 2d ustawy (w przypadku zgłoszenia).

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.


Zadania komisji konkursowej:

  1. Ocena formalna i merytoryczna zgłoszonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
  2. Rekomendacja co do wyboru ofert dla Wójta Gminy Kikół.
  3. Sporządzenie protokołu z przebiegu prac komisji.

Organizacje/podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację wskazującą, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół, pokój nr 10 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy
w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół. Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej upływa z dniem  24 marca 2023 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.