poniedziałek, 13 czerwiec 2022 10:31

XXXVIII Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00 17 czerwca 2022 r. (piątek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2021.
7. Debata nad raportem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kikół wotum zaufania.
9. Przedstawienie przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
10. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kikół sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kikół za 2021 rok.
12. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kikół za 2021 rok.
13. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kikół w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 rok.
14. Otwarcie dyskusji w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok.
15. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kikół za 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kikół za rok 2021.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2022 – 2035.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kikół”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kikół”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kikół”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kikół”.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zakończenie.