poniedziałek, 08 listopad 2021 07:49

XXXI Sesja Rady Gminy Kikół

XXXI Sesja Rady Gminy Kikół XXXI Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.30 10 listopada 2021 r. (środa) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XXXI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XXXI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kikół w roku szkolnym 2020/2021.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2021 – 2034.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kikół na lata 2021 – 2031.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Gminnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Kikół.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kikół.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie.