piątek, 29 październik 2021 13:12

REGULAMIN KONKURSU Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie w 2021 r. Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada

konkurs konkurs fot. Internet

REGULAMIN KONKURSU

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie w 2021 r. Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada

 

 

 • 1

Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu pod nazwą:
„Konkurs Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów sołectw województwa
kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie w 2021 r. Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, zwanego dalej Konkursem.

 • 2

Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski, zwany dalej „Organizatorem”.

 • 3
 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa
  kujawsko - pomorskiego, które w 2021r. zorganizują obchody upamiętniające Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada.
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie sołectwa, które w najlepszy sposób upamiętniło w 2021 r. obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.
 3. Szczegółowym celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości znaczenia Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie upamiętnienia Narodowego Święta Niepodległości
  11 listopada zgodnie z ideą 1918 roku, a także upowszechnianie wiedzy o historii dążeń Polaków do odzyskania niepodległości.

 

 • 3

 

 1. Sołectwa, zwane dalej Kandydatami, składają zgłoszenia konkursowe Organizatorowi.
 2. Każdy Kandydat może złożyć 1 zgłoszenie.
 3. Osoby fizyczne zaangażowane w organizację przez Kandydata obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada zwane są łącznie „uczestnikami Konkursu”.

 

 

 • 5

 

Udział w Konkursie wymaga złożenia następujących dokumentów:

 1. dokumenty konkursowe:
 2. formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do Regulaminu),
 3. zgoda uczestników Konkursu, na przetwarzanie danych osobowych
  do celów konkursowych – dotyczy osób fizycznych (załącznik nr 2 do Regulaminu),
 4. zobowiązanie Kandydata do udziału w uroczystości wręczenia nagród(załącznik nr 3 do Regulaminu),
 5. zgoda na publikację na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski danych Laureatów Konkursu zawierających:

- imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania osób fizycznych będących uczestnikami Konkursu(załącznik nr 4 do Regulaminu),

- nazwę, miejscowość, w której znajduje się siedziba stowarzyszenia, instytucji lub innej zorganizowanej grupy zaangażowanych w organizację w sołectwie obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada(załącznik nr 4 do Regulaminu),

- pisemna zgoda autora materiałów konkursowych tj. fotografii, materiałów audio , wideo na ich nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie przez Organizatora (załącznik nr 5 do Regulaminu),

 1. materiały konkursowe potwierdzające działalność Kandydata w zakresie przedmiotu Konkursu obejmujące w szczególności:

- opis sposobu obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada,

- dokumentację fotograficzną zawierającą maksymalnie 10 czytelnych zdjęć, dobrej jakości, wydrukowanych jednostronnie, pojedynczo wraz z opisem przebiegu umieszczonej na zdjęciu formy upamiętnienia Narodowego Święta Niepodległości
11listopada,

- materiały audio, wideo dotyczące upamiętnienia w 2021r. Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada,

 

 • 6
 1. Zgłoszenia (wraz załącznikami) należy dostarczyć do 22 listopada 2021 r.
  (liczy się data wpływu przesyłki do Organizatora) pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście na adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,

Biuro Wojewody,

 1. Jagiellońska 3,

85-950 Bydgoszcz,

z dopiskiem „Konkurs 11 listopada”.

i jednocześnie pocztą elektroniczną

 na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem: „Konkurs 11 listopada”.

 1. Zgłoszenia konkursowe, które wpłyną do Organizatora po dniu 22 listopada 2021 r.
  nie będą rozpatrywane.
 2. Zgłoszenie Kandydatów do Konkursu obejmujące dane i podpisy uczestników Konkursu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.
 3. Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentacji przesłanych zgłoszeń.
 • 7

 

 1. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursu, zwaną dalej „Komisją”
  w składzie określonym przez Organizatora.
 2. Członkowie Komisji aktywnie uczestniczący w zorganizowaniu w 2021r. obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada w danym sołectwie są wyłączeni
  z jego oceny. W takim przypadku w jego miejsce wchodzi inna osoba wskazana przez Organizatora.
 3. Zgłoszenia spełniające wymogi formalne przewidziane w § 5 i § 6 niniejszego Regulaminu poddane zostaną ocenie merytorycznej Komisji, która wyłoni
  Laureatów Konkursu, zwanych dalej „Laureatami”.
 4. Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję spośród zgłoszonych Kandydatów.
 5. Komisja oceniać będzie zgodność działalności Kandydata z przedmiotem Konkursu, tj. upamiętnienie Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada zgodnie
  z ideą 1918 roku, w tym między innymi zaangażowanie mieszkańców wsi, oryginalność, kreatywność oraz wkład własny sołectwa.
 6. Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany werdyktu w związku z pojawieniem się uzasadnionych okoliczności.
 7. Od werdyktu i innych postanowień Komisji nie przysługuje odwołanie.
 8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania zgłoszeń.
 9. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpisują członkowie Komisji.
 10. Komisja może wykluczyć Kandydata z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorskiw zakładce „Konkursy Wojewody” niezwłocznie
  po rozstrzygnięciu Konkursu.

 

 

 

 • 8

 

 1. Nagrodą dla Laureatów Konkursu jest wycieczka autokarowa dla społeczności sołectwa do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
 2. Osobami uczestniczącymi w wycieczce są: sołtys lub osoba go reprezentująca oraz społeczność sołectwa tj. osoby wskazane przez sołtysa (maksymalnie 40 osób).
 3. Na danego Laureata (sołectwo) przewidziany jest 1 autokar.
 4. Koszty przejazdu autokaru wraz z ubezpieczeniem oraz wstępu do muzeum z przewodnikiem leżą po stronie Organizatora.
 • 9

Uczestnicy Konkursu (sołtys i pozostali uczestnicy) zaangażowani w działania Kandydata zgłoszonego do Konkursu– składając podpis na formularzu zgłoszeniowym wyrażają zgodę na:

 • przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO” oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781),
 • publikację danych określonych w § 5 pkt. 1) lit. d).

 

 • 10
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:
 2. administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski, adres: ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy można nawiązać pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 4. dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 5. dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane innym podmiotom (odbiorcom) wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych instrumentów prawnych, w oparciu o które odbiorcy świadczyli będą na rzecz Organizatora usługi związane z realizacją celów przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu,
 6. dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny
  do realizacji celu, o którym mowa w lit. c powyżej,
 7. dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych,
 8. uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 9. w przypadku uznania przez uczestników Konkursu, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Warszawie, przy ul. Stawki 2,
 10. podanie przez uczestników Konkursu danych osobowych jest wymogiem wynikającym z niniejszego Regulaminu, którego spełnienie jest konieczne do udziału w Konkursie,
 11. dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą natomiast profilowane.
 12. Organizator zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zobowiązany jest do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • 10

 

Autor materiałów konkursowych tj. zdjęć/ materiałów audio, wideo z chwilą zgłoszenia Kandydata do Konkursu nieodpłatnie udziela Organizatorowi (Skarbowi Państwa) bezterminowej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz niewypowiadalnej licencji na korzystanie z całości, jak i z dowolnie wybranych fragmentów jego pracy/prac (fotografii oraz jej/ich opisów) na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do Regulaminu:

 

 

 • 11

Laureaci Konkursu zachowują prawo do wykorzystania informacji o wygranej w niniejszym Konkursie.

 • 12
 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw uczestników Konkursu. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż
  w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego regulaminu z obowiązującym prawem Organizator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą po upływie 3 dni od dnia zamieszczenia zmienionej treści Regulaminu na stronie https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Formularz zgłoszeniowy Kandydata

 

 

 

…………………………………………………………..

(Sołectwo i dane sołtysa, który jest uczestnikiem Konkursu)

Zamieszkałey/aw …………………………………………………..

                                                                                              (miejscowość)

zgłasza się do udziału w Konkursie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie w roku 2021 r. Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

Dane pozostałych uczestników Konkursu tj. osób zaangażowanych sołectwie w organizację obchodów upamiętniających w roku 2021 r. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada *

 

…………………………………………………………..

(dane osoby będącej uczestnikiem Konkursu)

Zamieszkały/a w …………………………………………………..

                                                                                              (miejscowość)

 

…………………………………………………………..

(dane osoby będącej uczestnikiem Konkursu)

Zamieszkały/a w …………………………………………………..

                                                                                              (miejscowość)

 

 

 

 

 

*Należy wskazać wszystkie osoby zaangażowane (lista może być wydłużona)

 

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

…………………………..                                                     …………………………………

(data i podpis przedstawiciela Gminy)                                                                                                                                                                        
(data i podpis sołtysa /osoby go reprezentującej-jako uczestnika Konkursu)

 

Podpisy pozostałych uczestników Konkursu*

 

 

 

(data i podpis)

 

*wymaga się , aby podpisy złożone zostały na formularzu zgłoszeniowym

Załączniki do formularza zgłoszeniowego:

 

 1. ………………………………………………………………………………………………..
 2. ………………………………………………………………………………………………..
 3. ………………………………………………………………………………………………..
 4. ………………………………………………………………………………………………..
 5. ………………………………………………………………………………………………..
 6. ………………………………………………………………………………………………..
 7. ………………………………………………………………………………………………..
 8. ………………………………………………………………………………………………..
 9. ………………………………………………………………………………………………..
 10. ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

Zgoda osób fizycznych- uczestników Konkursu na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych

 

1).………………………………………

(imię i nazwisko sołtysa)

 

………………………………………

(miejscowość)

 

……………………………………….

(nr tel.)

2).………………………………………

(imię i nazwisko)

 

………………………………………

(miejscowość)

 

……………………………………….

(nr tel.)

3).………………………………………

(imię i nazwisko)

 

………………………………………

(miejscowość)

 

……………………………………….

(nr tel.)

4).………………………………………

(imię i nazwisko)

 

………………………………………

(miejscowość)

 

……………………………………….

(nr tel.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu i zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia Konkursu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie w roku 2021  Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

Podpisy uczestników konkursu wyrażających zgodę

 

 

 

(data i podpis)

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

 

Zobowiązanie Kandydata do udziału w uroczystości wręczenia nagród

w Konkursie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie w roku 2021 r. Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada

 

 

 

……………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

………………………………………

                (miejscowość)

 

……………………………………….

     (nr tel.)

Zobowiązuję się do osobistego udziału w uroczystości wręczenia nagród w Konkursie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie w roku 2021 r. Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

 

                                                                                   ………………………………………

                                                                                              (data i podpis )

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do Regulaminu

 

Zgoda Kandydata (sołtysa i pozostałych uczestników Konkursu) na publikację
na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy danych dotyczących Laureatów Konkursu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
dla sołtysów sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie
w roku 2021 r. Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

 

imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania –osoby fizycznej (uczestników Konkursu tj.sołtys sołectwa i inne osoby fizyczne zaangażowane w obchody upamiętniające Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 1918r.):

 

 

 

 

nazwa, miejscowość, w której znajduje się siedziba –stowarzyszenia, instytucji lub innej zorganizowanej grupy* zaangażowanej w przygotowanie obchodów upamiętniających Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada

 

 

 

 

 

W przypadku zwycięstwa w Konkursie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze upamiętnienie w roku 2021 r.  Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski moich danych/danych stowarzyszenia/instytucji/zorganizowanej grupy*zawierających:

 • imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania sołtysa –uczestnika konkursu
 • imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania uczestnika Konkursu - osoba fizyczna,
 • nazwa, miejscowość, w której znajduje się siedziba – gdy laureatem jest stowarzyszenie, instytucja lub inna zorganizowana grupa*.

 

 

 

Podpisy sołtysa i pozostałych uczestników Konkursu/ stowarzyszenia, instytucji lub innej zorganizowanej grupy                                                                        

………………………………………

                                                           (data, imię i nazwisko, podpis)

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu

 

Zgoda autora materiałów konkursowych (fotografii, materiałów audio, wideo)*, zwanych dalej pracą/p

 

……………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

 

………………………………………

(miejscowość)

 

……………………………………….

 1. Z chwilą zgłoszenia materiałów konkursowych do Konkursu jako autor materiałów konkursowych (fotografii, materiałów audio, wideo)* zwanych dalej pracą/pracami nieodpłatnie udzielam Organizatorowi (Skarbowi Państwa) bezterminowej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie oraz niewypowiadalnej licencji
  na korzystanie z całości, jak i z dowolnie wybranych fragmentów jego pracy/prac
  na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie:
 2. utrwalania i zwielokrotniania pracy/prac dowolną techniką, w tym w szczególności wytwarzania dowolnej ilości egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną, wszystkimi technikami reprograficznymi, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywanie skanów itp.,
 3. rozpowszechniania pracy/prac, w tym w szczególności jej/ich publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy/prac, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy, a także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku, w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób,
 4. przechowywania i przekazywania pracy/prac, w tym w szczególności wprowadzania pracy/prac do pamięci komputerów i innych urządzeń, sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, również przesyłanie pracy/prac sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem Internetu,
 5. wykorzystywania pracy/prac do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie
  i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystywanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie od standardu, systemu i formatu; nadawanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
 6. publicznego udostępniania pracy/prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnym – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej,
 7. wprowadzania pracy/prac do obrotu, rozpowszechniania egzemplarzy oraz ich kopii,
 8. wykorzystywania pracy/prac stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu wskazanego przez Organizatora i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na ww. polach eksploatacji, w tym poddawania pracy/prac stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawanie tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzenie opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych, językowych itp.,
 9. Uprawniony z tytułu licencji, może udzielać sublicencji
  w analogicznym zakresie. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu udzielam Organizatorowi (Skarbowi Państwa) zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich do tej/tych prac na wszystkich polach eksploatacji wyżej wymienionych.
 10. Oświadczam, że Skarb Państwa jest uprawniony do korzystania z pracy/prac w sposób zgodny z ich charakterem i przeznaczeniem oraz przyjętymi zwyczajami, w tym w szczególności ma prawo do wykorzystywania całości lub części pracy/prac dla celów Konkursu, a także w innych dowolnie określonych przez siebie celach w tym m.in. do stworzenia innych utworów, do wykonania opracowań pracy/prac, do wykonania stron internetowych, w książkach, w programach telewizyjnych, w materiałach reklamowych, szkoleniowych, sprawozdawczych, informacyjnych i w innych materiałach związanych z działalnością Organizatora.
 11. Upoważniam Skarb Państwa do wykonywania w moim imieniu autorskich praw osobistych do pracy/prac tj. w szczególności prawa do:
 12. decydowania o nienaruszalności treści i formy pracy/prac,
 13. decydowania o pierwszym udostępnieniu pracy/prac publiczności,
 14. decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z pracy/prac.
 15. W przypadku potrzeby wykorzystania przez Skarb Państwa pracy/prac na innych polach eksploatacji niż ww. wymienione, wyrażę swoją zgodę w zakresie korzystania
  z tych pól nieodpłatnie, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, w sposób wskazany
  w tym wezwaniu.
 16. W przypadku potrzeby wykorzystania przez Skarb Państwa pracy/prac na innych polach eksploatacji niż ww. wymienione, wyrażę swoją zgodę w zakresie korzystania
  z tych pól nieodpłatnie, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, w sposób wskazany w tym wezwaniu.
 17. Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność wobec Skarbu Państwa i osób trzecich za skutki naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich.
 18. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia powołując się na naruszenie jej praw
  do pracy/prac zgłoszonej/zgłoszonych do Konkursu wystąpi przeciwko Skarbowi Państwa z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw do tej pracy/prac oświadczam, iż zwolnię Organizatora ze skutkami określonymi w art. 392 kc od tych roszczeń oraz zwrócę Organizatorowi wszystkie koszty, jakie poniósł on w związku z takim roszczeniami, w tym w szczególności równowartość wypłaconych odszkodowań, grzywien, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego itp. Zwrot ww. należności nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania przeze mnie jako autora pracy/prac wezwania do zapłaty.

 

 

Data i podpis autora materiałów konkursowych (fotografii, materiałów audio, wideo)*

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić