czwartek, 17 czerwiec 2021 07:35

XXVII Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 14.00 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna bedzie transmisja na żywo z XXVII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XXVII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2020.
7. Debata nad raportem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kikół wotum zaufania.
9. Przedstawienie przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
10. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kikół sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kikół za 2020 rok.
12. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kikół za 2020 rok.
13. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kikół w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok.
14. Otwarcie dyskusji w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok.
15. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kikół za 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kikół za rok 2020.
17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Suminie w roku budżetowym 2020.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2021.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej oraz płatniczej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sumin wraz z niezbędną infrastrukturą”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2021 – 2034.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Czernikowo części zadań Gminy Kikół z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres 10 lat.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres 10 lat.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonej petycji.
27. Wolne wnioski i informacje.
28. Zakończenie.