wtorek, 19 styczeń 2021 09:35

Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Nasze wsparcie – Twój sukces!” + załączniki

Nasze wsparcie – Twój sukces Nasze wsparcie – Twój sukces fot. Internet

Regulamin rekrutacji uczestników projektu  „Nasze wsparcie – Twój sukces!”

 • 1. Informacja o projekcie
 1. Projekt „Nasze wsparcie – Twój sukces!” zwany dalej projektem, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 2. Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr UM_WR.433.1.392.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r zwaną dalej Umową, z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPKP.09.02.01-04-0027/19 oraz na podstawie aktualnie obowiązujących wytycznych wymienionych w Umowie.
 3. Realizatorem projektu w imieniu Gminy Kikół jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole z siedzibą 87-620 Kikół, Plac Kościuszki 7a.
 4. Projekt realizowany jest w okresie od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. w dwóch następujących edycjach:

Edycja

Okres realizacji

Liczba miesięcy realizacji edycji

I

01.02.2020 - 31.12.2020

10

II

01.01.2021 – 31.12.2021

12

                                                                       Razem

22

 

 1. Celem projektu jest włączenie społeczne 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i działań środowiskowych na terenie gminy Kikół w okresie do 2021 r.
 • 2. Informacja o rekrutacji
 1. Rekrutacja uczestników projektu ma charakter otwarty.
 2. Informację dotyczącą rekrutacji i udziału w projekcie można uzyskać: w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kikole Plac Kościuszki 7a - pokój nr 1, nr 2 nr 3 i nr 4, tel.: 54 289-46-70 wew. 29, 54 289-46-70 wew. 36, 54 289-46-70 wew. 37, 54 289-46-70 wew. 46.
 3. Informacja o projekcie i niniejszy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Kikół: www.kikol.pl
 4. Formularz rekrutacji można będzie składać bezpośrednio w GOPS Kikół, pocztą oraz za pośrednictwem pracowników socjalnych.
 • 3. Planowane terminy rekrutacji do poszczególnych edycji projektu

Rekrutacja uczestników poszczególnych edycji projektu planowana jest w następujących terminach:

Edycja

Termin rekrutacji

Planowana liczba miejsc w projekcie

I

01.02.2020 - 29.02.2020

25

II

01.01.2021 – 31.01.2021

25

                                                                       Razem

50

 

 • 4. Zasady rekrutacji i cechy grupy docelowej
 1. Udział w projekcie jest dobrowolny.
 2. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest w oparciu o zasadę równego dostępu do projektu kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami.
 3. Zakłada się udział w projekcie 50 osób, po 25 uczestników w każdej edycji.
 4. Rekrutacja do projektu składa się z dwóch etapów. W etapie pierwszym ocenie podlega spełnienie przesłanek obligatoryjnych, a w drugim – przesłanek preferencyjnych. Spełnienie przesłanek zostaje zweryfikowane przez właściwego pracownika socjalnego na obu etapach rekrutacji.
 5. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie wszystkie poniższe przesłanki obligatoryjne:
 6. jest osobą dorosłą z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 7. jest mieszkańcem Gminy Kikół,
 8. jest osobą dotkniętą bezrobociem, niepełnosprawnością – korzysta co najmniej pół roku ze świadczeń z pomocy społecznej i ze względu na własne ograniczenia nie jest w stanie zaspokoić własnych potrzeb życiowych.
 9. Kryteria dodatkowe – poprzez przyznanie punktów premiujących o wadze punktowej + 3 pkt - preferowane są osoby, które:
 10. doświadczają wielokrotnego wykluczenia – waga + 3 pkt.,
 11. są osobami ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – waga + 3 pkt.,
 12. są osobami z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osobami z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – waga + 3 pkt.,
 13. korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (indywidualnie lub jako rodzina) – waga + 3 pkt.,
 14. zamieszkują na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub w gminnych programach rewitalizacji – waga + 3 pkt.
 15. Uczestnikami projektu zostają osoby zainteresowane, które spełniają łącznie wszystkie przesłanki podstawowe i uzyskały najwięcej punktów premiujących. Jeśli liczba osób kwalifikujących się do udziału w danej edycji projektu będzie większa od liczby planowanych miejsc – tworzy się listę rezerwową.
 • 5. Etapy rekrutacji
 1. Etapy rekrutacji:

1) I ETAP: 

 1. osoba zainteresowana udziałem w projekcie składa właściwemu pracownikowi socjalnemu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kikole:
 2. a) Deklarację uczestnictwa w projekcie (załącznik nr I do niniejszego Regulaminu),
 3. b) Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 6 do Umowy),
 4. c) Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku (załącznik nr II do niniejszego Regulaminu),
 5. pracownik socjalny ustala sytuację osoby zainteresowanej i weryfikuje spełnienie przez nią przesłanek podstawowych;

2) II ETAP: 

 1. po zakończeniu rekrutacji komisja rekrutacyjna w składzie Pracownik socjalny, Kierownik OPS i Koordynator Projektu analizuje wszystkie formularze i przyznaje odpowiednią liczbę punktów premiujących za spełnienie przesłanek preferencyjnych.
 2. Po zakończeniu obu etapów rekrutacji tworzy się listę osób zakwalifikowanych do udziału w danej edycji projektu oraz listę rezerwową.
 3. Właściwy pracownik socjalny informuje osobę zainteresowaną o zakwalifikowaniu lub nie do udziału w projekcie.
 4. Pracownik socjalny zawiera z uczestnikiem projektu kontrakt socjalny.
 5. W sytuacji powstania w projekcie wolnych miejsc po wyczerpaniu listy rezerwowej prowadzi się dodatkowy nabór uczestników w formie rekrutacji uzupełniającej z zachowaniem zasad i etapów rekrutacji opisanych w niniejszym Regulaminie.
 • 6. Prawa i obowiązki uczestnika projektu
 1. Uczestnik projektu ma obowiązek:
 2. złożenia niezbędnej dokumentacji projektowej pozwalającej na zakwalifikowanie do udziału w projekcie, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu,
 3. zawarcia z pracownikiem socjalnym kontraktu socjalnego obejmującego indywidualną ścieżkę reintegracji, współpracy z pracownikiem socjalnym w zakresie realizacji postanowień kontraktu oraz udziału w ocenie bieżącej i końcowej tego kontraktu,
 4. regularnego, sumiennego i punktualnego uczestnictwa w formach wsparciach służących realizacji kontraktu socjalnego i indywidualnej ścieżki reintegracji
 5. każdorazowego potwierdzania obecności na zajęciach własnoręcznym podpisem na liście obecności,
 6. wypełniania ankiet ewaluacyjnych dotyczących przebiegu projektu i zmian w sytuacji uczestnika,
 7. złożenia w ciągu czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie informacji dotyczących statusu na rynku pracy, informacji potwierdzających uzyskanie kwalifikacji lub nabyciu kompetencji, a także w przypadku uzyskania zatrudnienia dostarczenia kopii umów o pracę, kopię umów cywilno-prawnych i o dzieło, dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia działalności gospodarczej np. dowód opłacenia składek lub zaświadczenie z ZUS, US.
 8. Uczestnik projektu ma prawo do:
 9. dobrowolnego i nieodpłatnego udziału we wszystkich działaniach projektowych w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji wskazanych w kontrakcie socjalnym,
 10. zgłaszania pracownikowi socjalnemu i kadrze projektu rozwiązań służących dobrej współpracy i realizacji kontraktu socjalnego,
 11. rezygnacji z udziału w projekcie w sytuacji podjęcia zatrudnienia po złożeniu pracownikowi socjalnemu dokumentów potwierdzających to zatrudnienie,
 12. rezygnacji z udziału w projekcie z ważnych powodów, niezależnych od uczestnika po złożeniu pracownikowi socjalnemu pisemnego oświadczenia.
 13. W sytuacji pozytywnej oceny kontraktu socjalnego spowodowanej podjęciem przez uczestnika zatrudnienia i udokumentowaniem tego faktu, udział uczestnika w projekcie może zostać skrócony.
 14. W sytuacji negatywnej bieżącej oceny kontraktu socjalnego spowodowanej nie realizowaniem przez uczestnika postanowień tego kontraktu oraz w sytuacji nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu - uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników projektu.

 

 

 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, dotyczących rekrutacji i uczestnictwa w projekcie decyzję wiążącą podejmuje Kierownik GOPS.
 • 8. Załączniki
 1. Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 6 do umowy).
 2. Załącznik nr I – Deklaracja uczestnictwa w projekcie.
 3. Załącznik nr II - Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku