wtorek, 17 listopad 2020 08:24

II Konkurs „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT"

II Konkurs „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT" II Konkurs „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT" fot. Internet

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Partner KSOW) realizuje operację pt. „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT", w ramach naboru 4/2020 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Konkurs na opis pomysłów i zrealizowanych inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, usług socjalnych, rolnictwa mogą uczynić dane obszary bardziej przyjaznymi do życia, zgodnie z ideą smart villages.

Oczekujemy również na opis wszelkich pomysłów, które sprawią, że poprawi się jakość życia na wsi.

Konkurs zwieńczy uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone nagrody. Wydarzenie będzie również okazją do zaprezentowania istniejących rozwiązań inteligentnych rozwiązań na wsi. Finał konkursu pozwoli na dyskusję i wymianę poglądów, co do możliwości aplikacyjnych tej koncepcji.


plakat informacyjny - zielone tło - biała żarówka z czerwono - zółtym gwintem - Żółty młyn jako żarnik - informacje z plakatu zawarte w treści artykułu

IDEA SMART VILLAGES

Idea smart villages (inteligentnych wsi) sprzyja poprawie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi. To koncepcja, która powinna inspirować do zmian i podejmowania przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby członków danych społeczności wiejskich.

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie https://www.youtube.com/watch?v=OjX6e051JYA

Celem operacji jest:

- identyfikacja wprowadzonych innowacji społecznych i cyfrowych w przestrzeni wiejskiej (opis stanu faktycznego) oraz wizji i pomysłów wdrażania koncepcji smart villages w przyszłości,

- kontynuacja upowszechniania i promocji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich,

- zaprezentowanie idei i faktów dotyczących smart villages w formie elektronicznej.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Grupę docelową stanowią osoby fizyczne i podmioty (osoby prawne), bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, którym bliskie są problemy obszarów wiejskich.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie konkursu.

Praca może mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami (w tym zdjęciami poglądowymi), rysunkami, infografiką lub filmem - w zależności od części, do której zgłaszana jest praca. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.

Uprzejmie informujemy, że regulamin konkursu zastrzega, iż do Konkursu "Moja SMART wieś - IDEA i FAKT" nie mogą być zgłoszone prace nagrodzone w pierwszej edycji konkursu "Moja SMART wieś" (z 2019 roku).

 

TERMINY

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 31 grudnia 2020 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2021 roku.

Informacje o laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora oraz patrona medialnego konkursu.

 

WYTYCZNE

W przypadku opisu pomysłu inicjatywy - w części IDEA - praca powinna zawierać:

a) miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja: województwo, powiat, gmina, miejscowość)*;
b) szacunkowy czas realizacji*;
c) zdjęcia poglądowe, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki;
d) informacje - kto będzie inicjatorem realizacji inwestycji;
e) szacowany koszt realizacji inwestycji;
f) opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jego aspektów i możliwości wdrożenia idei*;
g) informacje kto będzie beneficjentem rozwiązania/dobrych praktyk*;
h) uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje ideę inteligentnych wsi (smart villages)*.

 

W przypadku opisu zrealizowanej inicjatywy - w części FAKT - praca powinna zawierać:

a) miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja: województwo, powiat, gmina, miejscowość)*;
b) lata realizacji*;
c) zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki*;
d) informacje - kto był inicjatorem realizacji inwestycji;
e) koszt realizacji inicjatywy z uwzględnieniem środków własnych i wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome;
f) opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jego aspektów*;
g) informacje kto jest beneficjentem rozwiązania/dobrych praktyk*;
h) uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje ideę inteligentnych wsi (smart villages)*.

* elementy obowiązkowe

 

KAPITUŁA KONKURSU

Nadesłane na konkurs prace będą weryfikowane formalnie i oceniane merytorycznie przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przewodniczący, sekretarz i trzech członków. Ocenie podlega dobór i zgodność obszaru tematycznego z tytułem i założeniami konkursu (poprawność ujęcia treści pod względem merytorycznym), sposób ujęcia tematu i prezentacji treści, praktyczna użyteczność pracy, poprawność ujęcia treści pod względem językowym.

1. Przewodniczący Kapituły: Anna Rosa
2. Członek Kapituły: Monika Stanny
3. Członek Kapituły: Adam Czarnecki
4. Członek Kapituły: Sławomir Kalinowski
5. Sekretarz Kapituły: Łukasz Komorowski

 

NAGRODY

Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali. Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace:

w części „IDEA":

I miejsce - 5 000 zł,
II miejsce - 4 000 zł,
III miejsce - 3 000 zł,
oraz 5 wyróżnień po 1 000 zł.

w części „FAKT":

I miejsce - 5 000 zł,
II miejsce - 4 000 zł,
III miejsce - 3 000 zł,
oraz 5 wyróżnień po 1 000 zł.

W wyniku realizacji operacji nastąpi poszerzenie banku przykładów opisujących doświadczenie poprawy życia codziennego w sferze pracy, wiedzy oraz usług w związku z inicjatywą smart villages. Oczekujemy, że prace przesłane na konkurs będą inspiracją i jednocześnie źródłem wiedzy o dokonanych przedsięwzięciach dla osób z różnych grup wiekowych oraz środowisk.

Zidentyfikowanie kolejnych przykładów inteligentnych wsi w Polsce oraz wizji i pomysłów wdrażania tej koncepcji w przyszłości pozwoli zarówno na określenie aplikowalności tej idei w Polsce, jak również uwarunkowań, potrzeb i barier jej dalszego wdrażania.

Odwiedź portal KSOW - Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniehttp://ksow.pl.

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.