poniedziałek, 20 styczeń 2020 07:44

Informacja – gospodarka odpadami

go200120

Gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą

Zgodnie z art. 3, ust. 2, pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.) Urząd Gminy Kikół udostępnia informację:

a)      Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kikół

- na których zamieszkują mieszkańcy odbiera firma wybrana w drodze przetargu

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z.o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

- na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbierają firmy, które są wpisane do rejestru działalności regulowanej

b)     miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kikół niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. Z.o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno

c)     Podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650)

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można samodzielnie oddać do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubinie w godzinach otwarcia PSZOK

d)  Adresy punktów zbierania folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładach przetwarzania takich odpadów

 VIK Sp. z .o.o. Sp.k.

Radomice 49A, 87-600 Lipno

- folia od kiszonek

- folie odpadowe wszelkiego rodzaju

FHU EKO GLOB

Czerskie Rumunki 60, 87-603 Wielgie

- odpady powstające w przemyśle i rolnictwie

Oplast- Recykling FPHU

Winduga 111, 87-617 Bobrowniki

- big bagi

- sznurek

- agrowłóknina.

Więcej w tej kategorii: « Zapraszamy Choinka w sołectwie Lubin »