wtorek, 06 listopad 2018 17:19

Informacja

UWAGA ROLNIKU! ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZĄ TREŚCIĄ:

W związku z nałożeniem na rolników w całej Polsce obowiązku przestrzegania wymogów z Programu działań, który został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. poz. 1339).

Uprzejmie informujemy, że ww. przepisy prawa stanowią, iż rolnik powinien przestrzegać:

 • warunków rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych oraz
  na terenach o dużym nachyleniu,

 • warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowania z odciekami,

 • określonych terminów stosowania nawozów,

 • obowiązku posiadania obliczeń maksymalnych dawek azotu (podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego);

 • obowiązku opracowania od 1 stycznia 2019 r. planu nawożenia azotem (podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior oraz podmiot, który posiada gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych, lub uprawiający uprawy intensywne, których lista została określona w załączniku nr 7
  do Programu, na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha, lub utrzymujący obsadę większą niż 60 DJP według stanu średniorocznego,

 • obowiązku prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem,

 • obowiązku posiadania i przechowywania umowy dotyczącej nabycia lub sprzedaży

 • nawozów naturalnych do bezpośredniego rolniczego wykorzystania.

Szczegółowe wiadomości o normach i wymogach wzajemnej zgodności, w tym
o obowiązkach wynikających z Programu działań, dostępne są na stronie internetowej Agencji:

http://www.arimr.gov.pl/kontrole-beneficjentow/program-ograniczajacy-stosowanie-azotanow.html

Niespełnienie norm i wymogów wzajemnej zgodności może skutkować pomniejszeniem należnych rolnikowi płatności: bezpośrednich, ONW, rolnośrodowiskowych, rolnośrodowiskowo klimatycznych, ekologicznych i zalesieniowych.