czwartek, 08 sierpień 2019 11:57

INFORMACJA

stypendiaa

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY SKŁADAĆ DO WÓJTA GMINY KIKÓŁ

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kikole,
Plac Kościuszki 7, 87 – 620 Kikół

Przed złożeniem wniosku należy dokonać jego weryfikacji w pok. nr 12

Termin składania wniosków: od 01 do 15 WRZEŚNIA 2019R.


Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)
Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom od I klasy szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł/os. w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2018 poz. 1508 z późn. zm.)

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie gminy Kikół.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia,
 3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8.

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązują faktury za zakupy w celach edukacyjnych dokonane od dnia 1 lipca 2019r.

 

PRZYKŁADOWY KATALOG WYDATKÓW
PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI:

 

 1. zakup podręczników
 2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
 3. tornister (plecak szkolny),
 4. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (tylko koszulka sportowa T-shirt bez nadruku, spodenki sportowe, spodnie sportowe, lub dres),
 5. ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
 6. przybory i materiały do nauki zawodu,
 7. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
 8. drukarka, papier, tusz do drukarki,
 9. pokrycie kosztu abonamentu internetowego (od września do czerwca danego roku kalendarzowego.),
 10. komputer (PC, laptop, notebook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych, koszt naprawy komputera,
 11. instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry (zaświadczenie o pobieranych lekcjach nauki),
 12. sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu (odpowiednie zaświadczenie),
 13. basen (strój kąpielowy, klapki, okulary pływackie, czepek, rachunki + zaświadczenie o uczestnictwie w kursie nauki pływania bądź uczęszczaniu do szkółki pływackiej),
 14. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, klubach sportowych (odpowiednie zaświadczenie),
 15. koszty udziału w  zajęciach  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (odpowiednie zaświadczenie),
 16. koszty dojazdu do szkół (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów),
 17. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru (odpowiednie zaświadczenie),
 18. składki na Radę Rodziców (odpowiednie zaświadczenie lub KP),
 19. koszty zakwaterowania w bursach, internatach (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów),
 20. koszty dojazdu na praktyki zawodowe ( odpowiednie zaświadczenie),
 21. koszty zakupu biurka oraz krzesła do biurka,
 22. koszty zakupu stroju galowego (dziewczynki: biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica lub sukienka, chłopcy: biała koszula, granatowe lub czarne spodnie) (maksymalnie 3 stroje na rok szkolny).
Załączone dokumenty
  oświadczenie działalność gospodarcza (30.5kB) pobierz   pokaż
  oświadczenie o pięciokrotności dochodu (30kB) pobierz   pokaż
  oświadczenie praca dorywcza (30.5kB) pobierz   pokaż
  oświadczenie PUP (32.5kB) pobierz   pokaż
  wniosek na stypendium- 2019-2020 (153kB) pobierz   pokaż