poniedziałek, 19 sierpień 2019 08:29

Zapraszamy

Dozynki2019

Załącznik nr 4 do Planu zabezpieczenia imprezy masowej Dożynki Powiatowo- Gminne Kikół 2019 w dniu 24 sierpnia 2019r.

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ pn. DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE KIKÓŁ 2019 w Dniu 24 sierpnia 2019r. NA BOISKU PRZY UL. KASZTELAŃSKIEJ W KIKOLE.

1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.

2. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

3. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4. Wstęp na imprezę możliwy będzie od godziny 18:00 przez wejście 1oraz wejście nr 2 od strony ul. Kasztelańskiej i ul. Nowej.

5. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych

uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu obiektu, na terenie, którego odbywa się impreza, a także podporządkować się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.

6. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w

przewidzianych prawem wypadkach.

7. Służby porządkowe organizatora imprezy – pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo do:

a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

b) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt.3 niniejszego Regulaminu.

8. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby:

nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w pkt. 3 niniejszego Regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 7 a) i b) niniejszego Regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.

9. Z terenu imprezy usuwane będą osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem imprezy.

10.Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu przekazania Policji.

11.Wszelkich informacji, a szczególności dotyczących wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet i punktów czerpania wody, itp. udziela służba informacyjna organizatora znajdująca się na placu lub w oznaczonym punkcie informacyjnym.

INFORMACJA O SPOSOBIE UDOSTĘPNIANIA REGULAMINÓW UCZESTNIKOM IMPREZY:

Regulaminy (imprezy masowej i obiektu) dostępne będą przy wejściu głównym na teren imprezy – w formacie min.A3,

Regulaminy wywieszone zostaną w widocznych miejscach na terenie obiektu,

Regulaminy zamieszczone będą na stronie Internetowej Gminy Kikół www.kikol.pl,

Regulaminy dostępne będą w siedzibie organizatora imprezy.

                                                                                                                                         ORGANIZATOR

Załącznik nr 5 do Planu zabezpieczenia imprezy masowej Dożynki Powiatowo -Gminne Kikół 2019 w dniu 24 sierpnia 2019r.

REGULAMIN OBIEKTU (TERENU) BOISKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. KASZTELAŃSKIEJ W KIKOLE

1. Regulamin obowiązuje zgodnie z art. 6 ust.3 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych

(Dz. U. 2015.2139) na obiekcie boiska sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kasztelańskiej 87-620 Kikół.

2. W skład boiska sportowo-rekreacyjnego w Kikole, zwanego w dalszej Regulaminu „Boiskiem”, wchodzą:

 boisko, plac festynowy oraz ciągi komunikacyjne łączące ten obiekt.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: „Zarządcy Boiska” lub „Zarządcy”, rozumie się przez to Gminę Kikół z siedzibą

w 87 – 620 Kikół, Plac Kościuszki 7, NIP: 466-03-318-28 REGON: 910866548.

4. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady udostępniania boiska.

5. Wszystkie osoby przebywające na terenie Boiska zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień

niniejszego Regulaminu.

6. Boisko czynne jest codziennie w godzinach od 6:00 do 22:00.

7. Wchodzące w skład Boiska ciągi komunikacyjne, plac festynowy, boisko są ogólnie dostępne.

8. Z części ogólnie dostępnych można korzystać w godzinach otwarcia Boiska.

9. Po godzinie 22:00 z części ogólnie dostępnych można korzystać jedynie podczas trwania otwartych dla publiczności imprez

sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych, do czasu ich zakończenia.

10.W częściach Boiska nie będących ogólnie dostępnymi mogą przebywać jedynie osoby stanowiące personel Zarządcy,

uczestnicy zawodów sportowych lub imprez masowych oraz osoby uprawnione do korzystania z obiektów Boiska na

podstawie ważnych umów zawartych z Zarządcą obiektu lub posiadające zgodę Zarządcy na korzystanie z Boiska

w określony sposób.

11.Pozwolenie na wejście na Boisko i korzystania z niego, w częściach nie będących ogólnie dostępnymi, w jakikolwiek sposób

wydaje jedynie Zarządca.

12.Osoby przebywające na Boisku zobowiązane są do wykonywania poleceń Zarządcy Boiska lub jego przedstawiciela.

13.W okolicznościach określonych w odrębnych przepisach wiążące polecenia dla osób przebywających na Boisku,

w szczególności dla uczestników imprez masowych, mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży

Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie konieczności również przedstawiciele innych służb i organów

do tego uprawnionych.

14.W trakcie trwania meczów piłkarskich zakaz wstępu na Boisko mają osoby, wobec których zastosowano zakaz wstępu.

15.Dzieci do lat 13 mogą przebywać na Boisku tylko pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

16.Jeżeli wstęp na imprezę lub mecz uzależniony jest od posiadania biletu, karty wstępu, zaproszenia lub innego dokumentu,

każda osoba wchodząca na Boisko jest zobowiązana okazać służbie porządkowej lub przedstawicielowi Zarządcy, bez

wezwania, bilet, kartę wstępu, zaproszenie lub inny dokument uprawniający do przebywania na Boisku.

17.Zabrania się wnoszenia na Boisko :

a) jakiejkolwiek broni,

b) wyrobów pirotechnicznych i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów

potencjalnie pożarowo niebezpiecznych ,

c) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

d) materiałów zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne,

e) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących.

18.Działalność handlowa , gastronomiczna, usługowa, artystyczna, transmisje radiowe i telewizyjne na Boisku może odbywać

się tylko i wyłącznie za zgodą Zarządcy Boiska lub jego przedstawicieli.

19.Każdy przypadek naruszenia niniejszego Regulaminu skutkować będzie niezwłocznym usunięciem z Boiska osoby

naruszającej Regulamin.

                                                                                                                                      ZARZĄDCA

Więcej w tej kategorii: « Zapraszamy Zaproszenie »