piątek, 17 maj 2019 07:29

VII Sesja Rady Gminy Kikół

sesja170518a

 

  KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (pdf)

 

O godzinie 13.15  22 maja 2019 r. na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna bedzie transmisja na żywo z VII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

 

Transmisja na żywo z VII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

 

Wyniki głosowań na żywo wraz z projektami uchwał na stronie posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie VII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wybór sekretarza obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole za 2018 rok.
 6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Kikół.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie centralnego ogrzewania wraz z zakupem kotła grzewczego w zabytkowym Kościele p.w. Św. Wojciecha w Kikole.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kikół oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kikół”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonej petycji.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) Gmin Dobrzyńskich Region Południe.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie.