wtorek, 21 maj 2024 11:50

Informacja

logo kontrola logo kontrola fot. Internet

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kikół!

            Z związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) nałożony został na Burmistrza obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa w zw. z art. 9u ust. 2 ww. ustawy, Burmistrz jest zobowiązany do prowadzenia kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie m.in. posiadanych umów oraz dowodów opłat za wywóz nieczystości ciekłych.

Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kikół rozpoczęli kontrole nieruchomości w tym zakresie.

Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Miasta i Gminy Kikół celem okazania:

  1. zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków,
  2. dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków zgodnie z miejscową uchwałą z dnia 19 lipca 2023 r. NR LIV/329/2023 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół .

Burmistrz Kikoła zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej o podanie informacji dotyczącej posiadanej umowy i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Informacje należy zgłaszać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Kikół pl. Kościuszki 7,  pok. nr 4. w godz 7:15-13:30

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, podlega karze grzywny, a postępowanie toczy się wg przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

W załączeniu

- wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kikół.

- Uchwała NR LIV/329/2023 RADY GMINY KIKÓŁ z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół.