wtorek, 05 wrzesień 2023 11:45

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA ORAZ BADANIA OPRYSKIWACZY

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA ORAZ BADANIA OPRYSKIWACZY OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA ORAZ BADANIA OPRYSKIWACZY fot. nadesłane

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy związku z uchyleniem przepisów o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przypomina producentom rolnym, że z dniem 4 maja br. został przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Stosowanie środków ochrony roślin związane jest z możliwością wystąpienia zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska.
Sprawność techniczna sprzętu weryfikowana jest podczas przeprowadzanych okresowo badań technicznych. Pierwsze badanie nowego sprzętu należy przeprowadzić nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia, a kolejne badania - w przypadku opryskiwaczy polowych i sadowniczych, powinny być wykonane nie później niż co 3 lata. Kalibracji sprzętu dokonuje samodzielnie jego użytkownik. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że wszystkie osoby stosujące środki ochrony roślin w produkcji towarowej są zobligowane prawem do regularnego zdobywania wiedzy m.in. poprzez udział w szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin. Uczestnicy szkoleń, poza aktualną wiedzą i wymianą poglądów, uzyskują również wymagane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, które ważne jest przez 5 lat.
Należy zaznaczyć, że wojewódzkie inspektoraty w ramach posiadanych kompetencji realizują kontrole w zakresie spełnienia przez producentów rolnych wymagań, dotyczących posiadania aktualnego świadectwa ukończenia szkolenia, aktualnych badań sprawności technicznej opryskiwaczy oraz prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów ochrony roślin. Brak tych dokumentów podlega karze grzywny.