czwartek, 22 czerwiec 2023 07:10

LIII Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 10.00 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z LIII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z LIII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie LIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2022.
7. Debata nad raportem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kikół wotum zaufania.
9. Przedstawienie przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.
10. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kikół sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kikół za 2022 rok.
12. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kikół za 2022 rok.
13. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kikół w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 rok.
14. Otwarcie dyskusji w sprawie wykonania budżetu za 202 rok.
15. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kikół za 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kikół za rok 2022.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2023 – 2036.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2023 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kikół na rok 2023.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zakończenie.