środa, 08 marzec 2023 11:32

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2023 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

logo konkurs NGO logo konkurs NGO fot. UG Kikół

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2023 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wójt Gminy Kikół

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t.j. Dz.U. z  2022 r. poz. 1327 ze zm.)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2023 roku – w formie wspierania – niżej wymienionych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kikół.

 

 

 1. Rodzaje zadań.

Zadanie nr 1

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

w zakresie:

 1. Szkolenia poprzez prowadzenie zajęć przez organizacje pozarządowe w dyscyplinach sportowych: piłka siatkowa, tenis stołowy, unihokej, lekkoatletyka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, zajęcia taneczne, aerobik oraz zajęć na siłowni, itp.

Przedsięwzięcie może obejmować:

 • organizację treningów, zajęć sportowych,
 • organizację zawodów i rozgrywek,
 • udział w zawodach i rozgrywkach,
 • prowadzenie zajęć tanecznych,
 • prowadzenie zajęć na siłowni, aerobik, itp.
 1. Organizowania zawodów sportowych i rekreacyjnych, turniejów, olimpiad oraz innych turniejów o podobnym charakterze popularyzujących rozwój kultury fizycznej.

Zadanie nr 2

Upowszechnianie kultury i sztuki

w zakresie:

 • Organizowanie imprez kulturalnych o charakterze lokalnym.
 • Przedsięwzięcia związane z międzypokoleniową integracją mieszkańców gminy.
 • Upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży.
 • Upowszechnianie kultury wśród osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadań.

 

 

Zadanie nr 1

Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania w 2023 roku – 20 000,00 zł.
Na realizację ww. zadania przekazano w formie dotacji z budżetu Gminy Kikół w 2022 roku –           kwotę:  18 371,03 zł.

Zadanie nr 2

Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania w 2023 roku – 5 000,00 zł.
Na realizację ww. zadania przekazano w formie dotacji z budżetu Gminy Kikół w 2022 roku –            5 000,00 zł.

 1. Termin realizacji zadań.

Realizacją objęte są zadania i przedsięwzięcia wykonywane od dnia podpisania umowy
do dnia 31 grudnia 2023 r.

 1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Wybór oferty na realizację konkretnego zadania, dokonany zostanie w oparciu o poniższe kryteria.

 

Lp.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

Skala ocen

1

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania publicznego. Czy cele zadania oraz sposób ich realizacji są spójne; sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody).

Od 0 - 5 pkt.

2

Na ile zaplanowane działania są zasadne, realne, efektywne, spójne oraz służą osiągnięciu zaplanowanych rezultatów
i przyczynią się do realizacji celu zadania publicznego.

Od 0 - 5 pkt.

3

Możliwość realizacji zadania, w tym zasoby kadrowe (kwalifikacje osób) i rzeczowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania, adekwatne do zaplanowanych działań.

Od 0 – 5 pkt.

4

Liczba potencjalnych odbiorców, opis grup odbiorców, zasięg projektu (ogół społeczeństwa czy wybrana grupa adresatów)

Od 0 - 10 pkt.

5

Na ile zakładane koszty są realnymi i celowymi wydatkami, adekwatnymi do planowanych działań: zakresu rzeczowego
i harmonogramu zadania publicznego, spełniającymi warunki uznania ich za koszty kwalifikowane czy wszystkie działania mają odniesienie w budżecie.

Od 0 - 5 pkt.

6

Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji (wymagana minimalna wartość – 5 %).

6 – 10% - 3 pkt.

11 – 15% - 5 pkt.

16 – 20% - 7 pkt.

21 – 25% - 9 pkt.

Powyżej 25% - 10 pkt.

7

Dotychczasowe doświadczenie oferenta lub partnerów w realizacji zadań podobnego rodzaju.

Od 0 - 5 pkt.

8

Terminowość i poprawność rozliczenia otrzymanych dotacji w latach poprzednich, rzetelność wykonania zadań publicznych.

Od 0 - 5 pkt.

Razem:

50 pkt.

Ocenie punktowej wg powyższych kryteriów poddane zostaną oferty, które będą prawidłowe pod względem formalnym.

 

Kryteria oceny formalnej:

 

 1. a) ofertę złożył uprawniony podmiot,
 2. b) ofertę złożono w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
 3. c) proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu – wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania,
 4. d) ofertę złożono kompletną na właściwym wzorze oferty realizacji zadania publicznego,
 5. e) oferent, który wskazał jako jedno ze źródeł finansowania wpłaty i opłaty adresatów zadania, prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego,
 6. f) oferta zakłada zapewnienie wymaganego wkładu finansowego,
 7. g) oferta została podpisana przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentowania.

 

 • Zasady przyznawania dotacji.
 1. Organizacja (podmiot) może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę.
 2. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy:
 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm. ),
 4. Uchwała Nr XLIII/274/2022 Rady Gminy Kikół z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy organów Gminy Kikół z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
 5. Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Kikół z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w roku 2023 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej zadaniem konkursowym i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Kikół.
 7. Przewidywana dotacja nie może być wykorzystana w szczególności na: wydatki majątkowe w tym zakupy inwestycyjne, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, wynagrodzenie pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicznego, działalność polityczną i religijną.
 8. Do konkursu można zgłaszać oferty, w których udział innych środków finansowych
  w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 5%.
 9. Nie jest wymagany wkład rzeczowy jako element kalkulacji przewidywanych kosztów zadania.
 10. W przypadku wnoszenia na rzecz projektu wkładu osobowego (nieodpłatna praca członków stowarzyszenia i wolontariuszy), ustalona zostaje wartość tej pracy:

- w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina pracy wyceniona jest na nie więcej niż 15 zł,

- w przypadku prac ekspertów i specjalistów – godzina pracy wyceniona jest na nie więcej niż 50 zł.

Wymagane jest przestrzeganie wskazanych wycen.

 1. Oferty muszą być wypełnione w sposób czytelny.
 2. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta powinna być kompletnie wypełniona). Jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu – należy to jasno zaznaczyć wpisując, np. „nie dotyczy”, a w przypadku znaku (*) postąpić według instrukcji (niepotrzebne skreślić).
 3. Na etapie oceny formalnej odrzucone zostaną oferty:

- złożone po terminie określonym w ogłoszeniu,

- złożone na niewłaściwym formularzu,

- złożone przez podmiot nieuprawniony,

- niedotyczące zadań, na które został ogłoszony konkurs,

- w których cele statutowe oferenta nie są spójne z założeniami zadania,

- w których udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi mniej niż 5 %,

- brak któregoś z wymaganych załączników.

 1. Dopuszcza się możliwość jednorazowego uzupełniania/skorygowania ofert pod względem formalnym w zakresie:

- oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,

- braku potwierdzenia kopi dokumentów „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione.

W przypadku wystąpienia powyższych uchybień, Oferent ma możliwość uzupełnienia w terminie 5 dni od otrzymania wezwania telefonicznego lub e-mail. Niezastosowanie się do wezwania w terminie powoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

 1. Dotacje na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Wymagane załączniki:
 • oświadczenie o posiadanym przez oferenta numerze rachunku bankowego,
 • dokumenty, które w ocenie Oferenta potwierdzają możliwość realizacji zadania
  w tym oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach osób, które będą realizowały projekt.

Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez wszystkie upoważnione osoby reprezentujące dany podmiot.

 1. Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny Statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji (w przypadku ich kserokopii poświadczenie dokumentów za zgodność z oryginałem);
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innej właściwej ewidencji.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie (pokój nr 10) Urzędu Gminy w Kikole lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Kikole, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół, 
w terminie do dnia  30 marca 2023 r.   (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).                                                                                      

Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie: nazwa i adres organizacji pozarządowej,
z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2023”, wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym
w punkcie I), na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2052). Formularz oferty należy pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Urzędu Gminy w Kikole (www.kikol.pl) ze strony bip.kikol.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Kikole (pokój nr 5).

 1. Termin i tryb wyboru ofert.
  1. Wybór ofert na wykonanie zadań dokonany zostanie do dnia 14 kwietnia 2023 r.
  2. Przy wyborze ofert stosowany jest tryb zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm. ).
  3. Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska co najmniej 30 pkt. Propozycję otrzymania dotacji uzyskają organizacje, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Kikół.
  4. Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Kikół.
  5. Wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kikole.
  6. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano
   w ofercie. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w aktualizacji opisu poszczególnych działań/ harmonogramu/kosztorysu.
  7. Oświadczenie/korekta winny być złożone osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kikół
   w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości publicznej informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Brak przedłożenia korekty w wyznaczonym terminie rozumie się jako odstąpienie od realizacji zadania publicznego.
  8. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie.

 

 1. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
 2. Realizacja zleconego organizacji zadania nastąpi po zawarciu umowy, z możliwością zaliczenia do kosztów realizacji zadania wydatków własnych poniesionych przez organizację pozarządową od dnia 14 kwietnia 2023 r.
 3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która sporządzona zostanie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2018 r., poz. 2052).
 4. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:
 5. a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
 6. b) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy w Kikole oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
 7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji zadania wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2018 r., poz. 2052).
 8. Wyłonione podmioty będą zobowiązane, pod rygorem rozwiązania umowy, do zamieszczenia we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Kikół.
 9. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Joanna Madzierska tel. (54) 289 46 70, wew. 45.