poniedziałek, 10 grudzień 2018 07:55

II Sesja Rady Gminy Kikół

sesjaGK

 

nagranie sesji z dnia 12 grudnia 2018 r dostępne jest (tutaj)

 

O godzinie 13.15 12 grudnia 2018 r. na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna bedzie transmisja na żywo z II Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

 

Transmisja na żywo z II Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

 

Wyniki głosowań na żywo na stronie posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

 1. Otwarcie II sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Wybór sekretarza obrad.

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2018.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i petycji i ustalenia jej składu osobowego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Gminy.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Kikół do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, w Dobrzyniu nad Wisłą na lata 2019 – 2024.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kikół.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kikół.

 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kikół.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kikół”.

 17. Wolne wnioski i informacje.

 18. Zakończenie.