środa, 18 styczeń 2023 07:50

XLVII Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00 20 stycznia 2023 r. (piątek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XLVII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XLVII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

1. Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej gruntowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Kikół statusu miasta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kikół
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczeniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023”.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023”.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zakończenie.