czwartek, 17 listopad 2022 12:57

Działanie M17 Zarządzanie ryzykiem - dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt

Działanie M17 Zarządzanie ryzykiem - dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt Działanie M17 Zarządzanie ryzykiem - dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt fot. Internet

16 listopada 2022 roku ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, można składać w terminie od 30 września do 31 października 2022 r.

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY:
O przyznanie pomocy może starać się producent rolny, który m.in.:

posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, na której prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w ramach prowadzonej działalności rolniczej posiada umowę ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą (okres objęty ubezpieczeniem rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu
1 kwietnia 2022 r.), z której wynika, że ubezpieczył co najmniej:
- 1000 sztuk kurcząt rzeźnych lub

- 1000 sztuk gęsi rzeźnych, lub

- 1000 sztuk indyków rzeźnych, lub

- 1000 sztuk drobiu nieśnego, lub

- 4 sztuki bydła, lub

- 14 sztuk świń;

zapłacił składkę z tytułu ubezpieczenia wynikającą z umowy ubezpieczenia
a w przypadku gdy zgodnie z umową ubezpieczenia składka ma być opłacana
w ratach - zapłacił wszystkie raty wynikające z tej umowy ubezpieczenia
z terminem płatności do dnia złożenia wnioskuo przyznanie pomocy,
temu producentowi rolnemu nie przyznano na podstawie odrębnych przepisów dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia wynikającej z umowy ubezpieczenia,
W przypadku producenta rolnego podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), pomoc jest przyznawana, jeżeli poza ww. warunkami, producent rolny jest wpisany do tego rejestru co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału, pomoc jest przyznawana jeżeli poza ww. warunkami, jego oddział jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w KRS co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

W przypadku producenta rolnego będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce, a ponadto gdy:

nieruchomość, na której jest prowadzona działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń, stanowi przedmiot najmu, dzierżawy, użyczenia albo producent rolny ma inny tytuł prawny do władania tą nieruchomością co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia,
w ramach umowy spółki cywilnej jest prowadzona działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
każdy ze wspólników będący osobą prawną podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRS, z wyłączeniem przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną, albo będący spółką osobową w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych jest wpisany do tego rejestru co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia,
oddział każdego przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tego oddziału i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRS, jest wpisany do tego rejestru co najmniej od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY:
Pomoc przyznaje się w formie dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą na okres objęty ubezpieczeniem rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu
1 kwietnia 2022 r.

Pomoc przyznawana jest w wysokości 70% zapłaconej kwoty składki z tytułu ubezpieczenia, jeżeli z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód w wysokości przekraczającej 20% wyrażonej w złotych wartości:

średniej rocznej produkcji ubezpieczanych zwierząt z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wartości produkcji, ustalonej na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wartość prowadzonej produkcji drobiu, bydła lub świń w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, albo
produkcji drobiu, bydła lub świń zadeklarowanej w umowie ubezpieczenia przez producenta rolnego – w przypadku, gdy działalność rolnicza w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń nie była prowadzona w okresie poprzedzającym rok zawarcia umowy ubezpieczenia.
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY:
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego wskazane w ewidencji producentów, o której mowa
w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej. Można go złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną, przesyłką nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub pocztą kurierską. Wniosek o przyznanie pomocy może być również złożony w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Agencji bądź za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR (PUE) na stronie internetowej Agencji.

Wniosek o przyznanie pomocy może dotyczyć kilku umów ubezpieczenia.

PRZYZNANIE I WYPŁATA POMOCY:
Obsługa wniosków o przyznanie pomocy odbywa się w trybie KPA. Decyzja administracyjna o przyznaniu pomocy wydawana jest w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Wypłata pomocy następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja
o przyznaniu pomocy stała się ostateczna na rachunek producenta rolnego wskazany przez niego w ewidencji producentów. (Nie składa się wniosku
o płatność.)

Producent rolny jest zobowiązany poinformować Agencję na piśmie:

każdej zmianie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy
w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tej zmiany;
wygaśnięciu stosunku ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia tego wygaśnięcia.
W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, i otrzymania przez producenta rolnego od ubezpieczyciela zwrotu części składki z tytułu ubezpieczenia producent rolny zwraca pomoc w kwocie proporcjonalnej do kwoty zwróconej składki w terminie 30 dni od dnia otrzymania należności od ubezpieczyciela.

Nie jest możliwe ani wstąpienie do toczącego się postępowania na miejsce producenta rolnego ubiegającego się o przyznanie pomocy ani przyznanie pomocy następcy prawnemu producenta rolnego, któremu przyznano pomoc, albo nabywcy gospodarstwa lub jego części, albo przejmującemu posiadanie gospodarstwa lub jego części.

źródło link :Działanie M17 Zarządzanie ryzykiem - dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)