środa, 16 listopad 2022 14:42

Festiwal Smaków Tradycyjnych Konkursu Kulinarnego „Potrawa wigilijna”

Festiwal Smaków Tradycyjnych Konkursu Kulinarnego „Potrawa wigilijna” - plakat Festiwal Smaków Tradycyjnych Konkursu Kulinarnego „Potrawa wigilijna” - plakat fot. OKGK

Organizatorem Konkursu Kulinarnego „Potrawa wigilijna” są Ośrodek Kultury Gminy Kikół i Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole, pod patronatem Wójta Gminy Kikół oraz Rada Gminy Kikół.
Cel konkursu:
Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie najlepszych potraw i ciast wigilijnych, aranżacja stołu wigilijnego oraz poznawanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych. Potrawy powinny odzwierciedlać charakter i kulturę związaną z tradycją bożonarodzeniową oraz zakorzenione w domostwach zwyczaje i obrzędy świąteczne. Ponadto jednym z głównych celów jest popularyzacja potraw regionalnych, promowanie produktów lokalnych, integrowanie mieszkańców poprzez wspólne spotkanie kulinarne, promowanie walorów gminy. Konkurs ma na celu rozwijać oraz wspierać zasoby ludzkie na rzecz rozwoju lokalnego, a także integrować i aktywizować społeczność lokalną.
Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu będą koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, kluby seniorów, organizacje pozarządowe oraz przedstawicie sołectw z terenu gminy Kikół.
Warunki uczestnictwa:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz dostarczenie jej do organizatora do 05 grudnia 2022 r., Ośrodka Kultury Gminy Kikół Pl. Kościuszki 7a, 87-620 Kikół.
2. W konkursie uczestnicy przygotowują:
➢ dwie tradycyjne potrawy wigilijne,
➢ ciasto
➢ aranżację stołu.
3. Uczestnicy konkursu są zobowiązani w dniu Festiwalu przygotować gotowe potrawy w ilości co najmniej 30 porcji.
Zasady konkursu :
1. Konkurs odbędzie się 15 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 w Świetlicy Wiejskiej w Ciełuchowie.
2. Organizator ( w zależności od ilości zgłoszeń) przygotowuje dla każdego uczestnika stolik na którym uczestnik zaprezentuje wybraną przez siebie potrawę i ciasto wraz z aranżacją stołu.
3. Uczestnicy Konkursu sami ponoszą koszty dojazdu i zakupu produktów potrzebnych do wykonania dania konkursowego.
4. Organizator zapewnia dostęp do wody bieżącej.
Ocena potraw:
1. Oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora OKGK.
2. Ocena zostanie dokonana według kryteriów podanych na karcie oceny stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Nagrody:
W wyniku oceny zostaną przyznane pierwsze, drugi i trzecie miejsce, które zostaną nagrodzone nagrodami głównymi oraz jedno wyróżnienie. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Postanowienia Końcowe:
1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminy należy do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
3. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
publikację zdjęć zwycięskich potraw. Informacje o nagrodzonych i ich produktach zostaną
podane do publicznej wiadomości przez organizatorów imprezy.
4. Wszelkich informacji udziela organizator OKGK pod numerem telefonu 54 289 46 70 wew. 25 lub 500 837 986.