czwartek, 25 sierpień 2022 14:17

Nabór wniosków o dodatek węglowy

Nabór wniosków o dodatek węglowy - logo Nabór wniosków o dodatek węglowy - logo fot. Internet

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym, uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Kikół, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać:

w Urzędzie Gminy w Kikole 87-620 Kikół, ul. Plac Kościuszki 7 (sala posiedzeń)

w godzinach :poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:15 do 15:15

wtorek od 7:15 do 16:15

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych. Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wnioski można składać do dnia 30 listopada 2022. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 542894670 wew. 22.

 

Wzory wniosków do pobrania w Urzędzie Gminy w Kikole ( sala posiedzeń)  lub poniżej:

 

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Czym jest dodatek węglowy?

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków:

  1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,
  2. główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia
5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:

- osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub

- osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

We wniosku wykazujemy tylko osoby faktycznie zamieszkujące pod danym adresem

Dodatek węglowy obejmuje gospodarstwa domowe wykorzystujące paliwa stałe czyli węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Co w sytuacji, gdy dwie osoby złożą wniosek o dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego?

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek o dodatek węglowy jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Czy informacje podane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą weryfikowane?

Tak. Wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Dodatek węglowy nie przysługuje:

osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1477).

Ważne! 

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U.2022 poz. 1692) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego ( DZ.U.2022 poz. 1712)

Pytania i odpowiedzi dotyczące dodatku węglowego – strona Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

 

Autor: Gmina Kikół