poniedziałek, 09 maj 2022 07:15

XXXVII Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00 12 maja 2022 r. (czwartek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XXXVII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XXXVII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole za 2021 rok.
7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Suminie w roku budżetowym2021.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2022 – 2035.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji dotyczących zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości Bielica, Lubinek, Boguchwała, Buchowo Kikolskie, Kołat, Korzyczewo, Nowopole, Rybniki, Kołatek, Ksawery Ciełuchowskie oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Kołat – Rybniki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kikół.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie.