piątek, 25 marzec 2022 07:32

XXXVI Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 13.00 31 marca 2022 r. (czwartek) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XXXVI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XXXVI Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2022 – 2035.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z Powiatem Lipnowskim oraz gminami powiatu lipnowskiego, w drodze porozumienia na rzecz realizacji Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej, stwarzającego możliwość realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Kikół na rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kikół na lata 2022 – 2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia złożonej petycji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie.
.