poniedziałek, 27 grudzień 2021 07:34

XXXIII Sesja Rady Gminy Kikół

Sesja Rady Gminy Kikół Sesja Rady Gminy Kikół fot. UG Kikół

KLAUZULA INFORMACYJNA NAGRYWANIA SESJI (Link)

O godzinie 10.30 29 grudnia 2021 r. (środa) na stronie Gminy Kikół www.kikol.pl dostępna będzie transmisja na żywo z XXXIII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023.

Transmisja z XXXIII Sesji Rady Gminy Kikół kadencji 2018-2023 (tutaj!)

https://portal.posiedzenia.pl/kikol

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2021 – 2034.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2022:
a) przedstawienie przez Wójta Gminy Kikół projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie opinii Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kikół na lata 2022 – 2035.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie.