poniedziałek, 17 maj 2021 07:53

Złożenie formularza Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

logo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa fot. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy, mając na względzie obowiązek naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych, zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, KOWR umożliwia uczestnikom funduszy promocji złożenie formularza Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1), drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu eRolnik https://erolnik.gov.pl/#/

Warunkiem wypełnienia formularza jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

Przypominamy, że od 1.07.2009 r. funkcjonują fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, którymi administruje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Fundusze promocji zostały utworzone w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów rolno-spożywczych.

Wpłaty na fundusze promocji, są naliczane, w wysokości 0,1% wartości netto, od następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług: świnie żywe, bydło

i cielęta żywe, konie żywe, owce żywe, zboża, owoce i warzywa, drób żywy, ryby.

Natomiast z dniem 01.08.2019 r. został utworzony Fundusz Promocji Roślin Oleistych - wpłaty w tym przypadku wynoszą 0,2% wartości netto towarów.

Przedsiębiorcy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 lit, a w/w ustawy składają deklarację do Dyrektora Generalnego KOWR za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy, po zakończeniu kwartału którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty naliczonej na dany fundusz promocji na wyodrębniony rachunek, którego numer podany jest w deklaracji.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52/5250874, 52/5250879, na stronie internetowej KOWR pod adresem www.kowr.gov.pl  w zakładce Promocje lub w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy, ul. Hetmańska 38.