piątek, 12 marzec 2021 08:19

Organizacje Pozarządowe działające na terenie Powiatu Lipnowskiego

Informacja Informacja fot. lipnowski.powiat.pl

źródło: powiat lipnowski

W związku z art. 8 ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2020r. poz. 2261) Starosta Lipnowski jako organ nadzoru nad stowarzyszeniami na terenie Powiatu Lipnowskiego przypomina
najważniejszych obowiązkach prawnych ciążących na Państwa organizacji. Są to przede wszystkim:
na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach- Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisu zmiany statutu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla wpisu stowarzyszenia do tego rejestru. Sąd rejestrowy dokonuje wpisu zmian statutu do Krajowego Rejestru Sądowego po stwierdzeniu, że są one zgodne z obowiązującym statutem; na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz. U. z 2021r. poz. 112) — wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej; na podstawie art. 53a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym- podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, są obowiązane zgłaszać dotyczące ich informacje wymienione w art. 52 ( Zarząd, Komisja Rewizyjna) oraz zmiany tych informacji, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej. Przypominamy także o konieczności stosowania się do zapisów statutowych Państwa organizacji w zakresie zwoływania Walnych Zebrań oraz uzyskiwania rozliczenia działalności organów wykonawczych stowarzyszeń tj. uzyskiwania absolutoriów.  W związku z powyższym, prosimy o zwrócenie uwagi na zawarte w niniejszym piśmie wskazówki, gdyż naszym zadaniem stosowanie ich systematycznie w praktyce może przyczynić się do sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Państwa organizacji.
Dziękujemy za zrozumienie i życzymy owocnej działalności Państwa stowarzyszenia w 2021 roku.