piątek, 08 styczeń 2021 08:27

Kartka urodzinowa dla Kubusia Puchatka

Dzień Kubusia Puchatka Dzień Kubusia Puchatka fot. Biblioteka Kikół

na plakacie informacje o konkursie  fot. Biblioteka Kikół

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 1. „KARTKA URODZINOWA DLA KUBUSIA PUCHATKA ”

 Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole

Cele konkursu:

 • Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne.
 • Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.
 • Kształtowanie wrażliwości dzieci
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
 • Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas 0-3 uczęszczających do naszych przedszkoli i szkół z terenu gminy Kikół.
 2. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę dowolną techniką plastyczną w formacie A4.
 3. Wszystkie prace biorące udział w konkursie muszą być podpisane.
 4. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz szkołę.
 5. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 6. Prace konkursowe będą oceniane w kategorii przedszkole oraz klasy 0-3.  
 7. Prace konkursowe należy składać w terminie  do 15 stycznia 2021 r.  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kikole.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nastąpi dnia 18 stycznia 2021 r.
 9. Powołane przez organizatora konkursu Jury dokona oceny prac plastycznych – oceniana będzie pomysłowość, walory artystyczne i estetyczne wykonanych prac.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 stycznia 2021 r. O wręczeniu nagród poinformujemy opiekunów osobiście.
 • Prace laureatów będą prezentowane na stronie Gminy oraz Ośrodka Kultury Gminy Kikół, oraz na portalu społecznościowym FB Biblioteki.  
 1. Udział w konkursie oznacza zgodę opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę plastyczną na warunki określone w niniejszym regulaminie.
 2. Opiekunowie prawni uczestników konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych autorów prac (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym

Kartka urodzinowa dla Kubusia Puchatka”

 

 

Imię Nazwisko autora pracy

 

 

 

Wiek autora

 

 

 

Szkoła/ klasa

 

 

 

Tytuł pracy

 

Kartka urodzinowa dla Kubusia Puchatka

 

Nazwisko Imię opiekuna

 

Telefon kontaktowy

 

e-mail

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie Plastycznym „Kartka urodzinowa dla Kubusia Puchatka” organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kikole.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego  w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781)

 

 

...........................................................                                                                                                    

                                                                                                                                                                                           Podpis rodzica/prawnego opiekuna                                                                                                                                 

 

 

 

..............................................................

                    Miejscowość, data