środa, 27 marzec 2019 09:15

Inwestycje

Gmina Kikół realizuje zadanie pn.: "Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny".1

28 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Kikół podpisał umowę na dofinansowanie: „Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.3. Innowacja w infrastrukturę edukacyjną. Poddziałanie 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja polega na rozbudowie, przebudowie oraz adaptacji budynku istniejącego szkoły podstawowej klasy 1-3 w Kikole na oddział przedszkolny, modernizacji istniejąc auli oraz zagospodarowaniu terenu w zakresie infrastruktury towarzyszącej. Przedszkole zostało zaprojektowane jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Technologia wnoszenia budynku zaprojektowana została jako tradycyjna murowana. W ramach planowanej rozbudowy projektuje się 4 sale dydaktyczno – rekreacyjne wraz z łazienkami, szatnię, jadalnię z pełnym zapleczem kuchennym, pomieszczenia magazynowe oraz ciągi komunikacyjne. Rozbudowa będzie realizowana od strony północnej budynku istniejącego. Planowana rozbudowa będzie zajmować powierzchnię 627,3 m2 powierzchni działki. Zaprojektowano do budynku 2 wejścia. Główne od strony wschodniej i robocze od strony zachodniej. Budynek istniejący oraz rozbudowa będą połączone funkcjonalnie, przez co wejście do projektowanego przedszkola może być dodatkowo realizowane poprzez istniejące wejście główne do szkoły od strony południowej. Część pomieszczeń istniejących budynku planuje się zaadaptować na pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania nowo projektowanego przedszkola. Istniejącą salę lekcyjną zaadaptowano na gabinet logopedy oraz intendenta, natomiast w holu głównym wydzielono pomieszczenie gospodarcze oraz magazynowe. Ponadto w istniejącym budynku zlokalizowana jest aula przeznaczona do modernizacji. W zakresie projektowanych prac znajduje się m.in. wykonanie nowych powłok malarskich, wymiana drewnianych paneli ściennych przy scenie, demontaż i instalacja nowych siedzisk na widowni oraz wymiana elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych rampy i podestu sceny.

sp

W dniu 18 marca 2019 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na w/w zadanie. W postępowaniu udział wzięło 5 Wykonawców z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Sołdański Paweł, SOL- BET Usługi Remontowo Budowlane ul. Targowa 37, 09-200 Sierpc, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę: 1 788 856,40 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 25 marca 2019 r. Termin wykonania zamówienia planuje się na 15.10.2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 1 990 000,00 zł z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to: 845 750,00 zł (kosztów kwalifikowanych).