Strona główna

Karta Dużej Rodziny

- kartaduzejrodziny_logo_1.png

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Wójt Gminy Kikół  uruchamia nabór wniosków do programu „KARTA DUŻEJ RODZINY”.

Karta przyznawana będzie każdemu członkowi rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.

Więcej…

 

UWAGA!!

 

POBIERZ

 

Liga Orlika

 

Stypendia szkolne

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY SKŁADAĆ DO WÓJTA GMINY KIKÓŁ

SEKRETARIAT URZĘDU GMINY KIKÓŁ PLAC KOSCIUSZKI 7, 87-620 KIKÓŁ

W TERMINIE OD 25 SIERPNIA 2014R. DO 15 WRZEŚNIA 2014R.


Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
Pomoc materialna przysługuje:

  1. Uczniom od I klasy szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Więcej…

 

Konkurs

 

Karta Zgłoszeniowa do Konkursu na wieniec dożynkowy 2014.doc

 

REGULAMIN Konkursu na wieniec dożynkowy 2014.pdf

 

UWAGA

 

POBIERZ

 

Okresowa emerytura rolnicza

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie okresowej emerytury rolniczej.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw    (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) osobie, której upłynął okres, na jaki została przyznana jej renta strukturalna przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze  wieku emerytalnego, przysługuje okresowa emerytura rolnicza do dnia osiągnięcia tego wieku.

Więcej…